Dominiek Lootens

Na tussenkomst Vlaams Belang : Brusselse overheid trekt milieuvergunning opslag munitie en explosieven in Justitiepaleis in.

In mei 2016 verleende het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een vergunning voor de opslag van 450 kg explosieven en munitie in de kelders van het Justitiepaleis. In realiteit werd er echter om en bij de 5000 kilogram munitie en explosieven gestockeerd, op een manier die allesbehalve reglementair is. De munitie moet immers worden opgeslagen in gewapende koffers en in afgesloten lokalen, wat niet het geval bleek te zijn. Hierdoor gealarmeerd trok Vlaams Belang fractievoorzitter Dominiek Lootens op 20 januari in plenaire vergadering van het BHP aan de bel bij Brussels minister Fremault die verantwoordelijk was voor de aflevering van de milieuvergunningen.

justitiepaleisIn eerste instantie trok Fremault de paraplu open door te stellen dat de veiligheid van de bezoekers en werknemers in het Justitiepaleis nu eenmaal niet haar bevoegdheid was.  Een nogal kortzichtige houding die het Vlaams Belang maar matig kon appreciëren. Lootens drong er dan ook sterk op aan om de milieuvergunning voor de opslag in het Justitiepaleis in te trekken.

Vandaag stelt het Vlaams Belang tevreden vast dat hieraan gevolg werd gegeven. De vergunning werd ingetrokken, en het Vlaams Belang vraagt dan ook dat de zowat 5 ton explosieven die er nu nog liggen opgeslagen zo snel als mogelijk worden verwijderd.  Dat dit nog niet gebeurde ligt blijkbaar vooral aan het feit dat ‘Justitie’ hiervoor een factuur van zowat 18.000 euro zou moeten betalen aan ‘Defensie’, dat instaat voor de verwijdering. Een totaal absurde situatie dus waarbij de ene federale dienst de andere niet wil betalen, en zo de veiligheid van honderden personen in en om het Justitiepaleis op de helling zet.

Tenslotte dringt het Vlaams Belang er ook op aan dat er geen nieuwe milieuvergunning voor de opslag van explosieven en munitie zou worden afgeleverd voor het Justitiepaleis (een nieuwe aanvraag zou eerstdaags ingediend worden) zolang er geen 100% zekerheid is dat deze op de correcte manier zal bewaard worden, en zonder dat de maximumhoeveelheid wordt overschreden.

Weinig enthousiasme over voorstel ‘moskeefabriek’ van Mayeur

scannen0008

Plan Mayeur voor Moskeefabriek in Brussel is bijzonder slecht idee – ‘Europese islam’ is contradictio in terminis

VBJ020412_9In een interview in De Morgen van twee dagen geleden  stelde Brussels burgemeester Yvan Mayeur dat er een probleem is met het salafisme. “Het gaat dan over de Grote Moskee maar ook over de rest”, zei hij. “Iedereen weet dat alle moskeeën hier in handen zijn van salafisten.”

Het Vlaams Belang stelt vast dat nu zelfs de Brusselse PS begint in te zien dat er in de hoofdstad een levensgroot probleem met de islam en het islamextremisme is. In tegenstelling tot burgemeester Mayeur is het Vlaams Belang echter niet zo naïef te geloven dat die problemen met het toestoppen van wat geld opgelost kunnen worden.

Want vanochtend pleitte Mayeur op RTBF-radio voor de oprichting van een ‘moskeefabriek’ naar analogie met de kerkfabrieken, om zo meer controle te kunnen uitoefenen op de moskeeën. We stellen vast dat Mayeur en de PS nu aan schadebeheersing en symptoombestrijding willen doen voor een probleem dat ze decennialang zelf hebben gecreëerd. Helaas maakt Mayeur één grote fout met zijn ‘oplossingen’. In plaats van de fundamentele ideologische strijd tegen het islamextremisme aan te gaan, denkt hij de problemen gemakshalve wat te kunnen inperken door er belastinggeld tegenaan te smijten.

Vlaams Belang fractievoorzitter Dominiek Lootens: “Het is enerzijds naïef te denken dat de overheid op die manier het islamextremisme in Brussel kan indijken. Er bestaat niet zoiets als een ‘Europese islam’ omdat de waarden van de islam net haaks staan op onze westerse, Europese waarden en normen. Het salafisme als pure en orthodoxe vorm van de islam, bewijst dit dag na dag.  ‘Europese islam’ is een contradictio in terminis.”

Mayeur verklaarde: “Ik wil een gematigde islam organiseren in Brussel”, daarmee impliciet toegevend dat de islam an sich dus niét gematigd is. Iets wat ook mevrouw Hirsi Ali reeds lang begreep toen ze zei : “Er zijn moslims die niet zonder meer leven naar de eisen van de islam, maar er is maar één islam, en daar is niéts gematigd aan.” (interview Hirsi Ali met filosofisch tijdschrift ‘Reason Magazine’)

Ten tweede kan het niet de bedoeling zijn dat Brussel nog eens extra financiële middelen gaat uittrekken om de islam in dit land en in deze stad te financieren. In plaats van moskeeën waar haat wordt gepredikt onder controle te krijgen door ze geld toe te stoppen, dienen deze moskeeën – te beginnen met de salafistische Grote Moskee – gewoon gesloten te worden.

Lootens wou hierover vandaag tijdens de plenaire vergadering van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement een dringende vraag stellen, maar zoals steeds worden lastige vragen van het Vlaams Belang geweigerd door de parlementsvoorzitter. Voor parlementsvoorzitter Picqué – nochtans partijgenoot van Mayeur – is het oprukkende salafisme in Brussel blijkbaar dan weer totaal onbelangrijk.

 

Nieuw inschrijvingssysteem Nederlandstalig onderwijs Brussel: van de regen in de drup

onderwijs NVan de regen in de drup: anders kan je het nieuwe inschrijvingssysteem voor het Nederlandstalig onderwijs in Brussel niet noemen. Het inbelsysteem van eerst komt, eerst maalt wordt vervangen door een loting, omdat de populairste scholen soms reeds na drie, vier seconden al helemaal vol zaten.

Volgend jaar, voor de inschrijvingen 2018-2019, wordt de tijdsregistratie dus vervangen door een loterij tussen alle leerlingen die geregistreerd werden. Een systeem dat op geen enkele manier een verbetering is voor de ouders en de leerlingen. In tegendeel: de onzekerheid voor ouders en leerlingen wordt er enkel maar groter op, omdat men nu helemaal niets meer zelf in de hand heeft.

Naast een significante capaciteitsuitbreiding is er maar één enkele manier om de Vlaams-Brusselse leerlingen op een bevredigende manier ingeschreven te krijgen in de school van hun keuze, en dat is het eindelijk invoeren van een absoluut voorrangsbeleid voor Nederlandstalige leerlingen in het Nederlandstalig onderwijs.

Dat absolute voorrangsbeleid heeft daarnaast ook nog eens het voordeel dat het de kwaliteit van het onderwijs in onze scholen drastisch zal laten toenemen : de aanwezigheid van een te groot aandeel zo goed als Nederlandsonkundige leerlingen is een rem op de ontwikkeling van de andere leerlingen in de klas, zo blijkt uit vorige PISA-rapporten. Enkel zo kunnen we er voor zorgen dat ieder Nederlandstalig kind in de hoofdstad van Vlaanderen de onderwijskwaliteit krijgt waar het recht op heeft.

Kortom : enkel een stevige rem op de aanwezigheid van nederlandsonkundigen of quasi-nederlandsonkundigen, gecombineerd met een absoluut en niet-restrictief voorrangsbeleid voor Brusselse Vlamingen, kan ons onderwijs uit het slop halen. Alle andere opties zijn hoogstens wat doekjes voor het bloeden.

Het Vlaams Belang bereidt daarom in de Vlaamse Gemeenschapscommissie een ruimer initiatief met betrekking tot deze problematiek voor.

Leegstand in Brussel: overheid geeft slechte voorbeeld

De leegstand in Brussel is enorm. Net zoals het gebrek aan betaalbare woningen trouwens. Een nogal contradictorische situatie die de overheid tracht op te lossen door het taxeren en beboeten van leegstand. Helaas geeft diezelfde overheid niet echt het goede voorbeeld.

Hierbij vindt u een artikel dat verscheen in La Capitale van 14 maart naar aanleiding van een vraag die ik over deze problematiek stelde.

scannen0006

Belgische tak Turkse AK Partij roept op tot strijd tegen christenen. Vlaams Belang vraagt strenge sancties.

AKPartiDe Belgische afdeling van de Turkse AK partij van Erdogan verspreidde afgelopen weekeinde haatdragende affiches die oproepen tot een strijd tegen de christenen. Met een afbeelding die weinig ruimte tot interpretatie laat, wordt opgeroepen om onder het symbool van de halve maan te strijden tegen de christenen. 

De AK partij en de door de Turkse overheid gecontroleerde (en in Vlaanderen door minister Homans gesubsidieerde) Diyanet moskeeën staan sterk in bepaalde Brusselse wijken en gemeenten.De haatdragende affiches werden via sociale media verspreid, slechts twee dagen nadat de burgemeester van Sint-Joost-ten-Node, Emir Kir (PS), de AKP geen strobreed in de weg had gelegd om in Brussel een propagandameeting te laten organiseren.

Het Vlaams Belang is geschokt dat de AKP in dit land ongestraft dit soort van haatdragende propaganda kan verspreiden. Brussels Vlaams Belang fractievoorzitter Dominiek Lootens : “Nu reeds is er uit bepaalde wijken in Brussel een ware volksverhuis bezig. Assyriërs en andere christelijke minderheden uit het Midden-Oosten worden nu reeds dermate door de islamitische inwoners geterroriseerd dat ze Sint-Joost-ten-Node en Molenbeek verlaten, om zich elders in Brussel te gaan vestigen. De propaganda die nu door de AKP in Brussel wordt verspreid is niet alleen een regelrechte oproep om de etnische zuivering van die wijken verder te zetten, maar is eveneens een regelrechte oorlogsverklaring aan alle niet-islamitische inwoners van Brussel, en aan de waarden van het land waar ze wonen.”

Dominiek Lootens zal in het hoofdstedelijk parlement de Brusselse minister-voorzitter Vervoort interpelleren. In de federale Kamer zal Barbara Pas (fractievoorzitter Vlaams Belang) ook minister Jambon hierover ondervragen. Het Vlaams Belang eist alvast dat er streng wordt opgetreden tegen deze oproepen tot een Heilige Oorlog, en vraagt dat de verantwoordelijken streng worden gestraft. Eén jaar na de aanslagen in Brussel en Zaventem kunnen we dit soort van propaganda niet langer tolereren!

Turkse AKP-propagandameeting in Sint-Joost-ten-Node : stop met Turkse conflicten te importeren in onze stad!

koerdisch

Koerdisch Instituut Brussel regelmatig slachtoffer van Turkse aanvallen

Vanavond vindt in de Brusselse gemeente Sint-Joost-ten-Node een toespraak van voormalig AKP-minister Taner Yildiz plaats. Hij zal er pleiten om in het referendum op 16 april vóór de grondwetswijziging te stemmen.

Dat de meeting kan doorgaan in Sint-Joost is weinig verbazingwekkend, aangezien burgemeester Emir Kir (PS) zich in het verleden reeds heeft laten gebruiken voor AKP-propagandameetings allerhande.

Een vorige massameeting met de Turkse president in de Hasseltse Ethias-arena bracht in 2015 maar liefst 25.000 Turken op de been. Dit soort propagandameetings tonen duidelijk aan waar de loyaliteit van veel Turkse ‘Brusselaars’ zich bevindt, met alle gevolgen van dien: interne Turkse twisten tussen AKP en oppositie, maar ook de vervolging door de Turken van Armeniërs, Koerden, edm vindt een verlengstuk in onze Brusselse straten en wijken. Denk maar aan de recente (november 2016) brandstichting aan het Koerdisch Instituut in Sint-Joost waarbij extremistische Turkse aanvallers slogans riepen als “Dood aan de Koerden!”

Gewelddaden, vandalisme en bedreigingen aan het adres van andersdenkenden zijn schering en inslag. Voor zij die het beter vinden in Ankara dan in Vlaanderen, is er hier geen plaats. Men kan geen twee heren dienen. Dit soort meetings tonen aan waarom de dubbele nationaliteit moet worden afgeschaft. Ook en zeker voor de gezagsdragers in dit land. Dat een Brussels burgemeester (Kir) naar aanleiding van de brandstichting in november tegenstanders van dictator Erdogan afschildert als “terroristen” is ronduit beschamend.

Tevens vindt het Vlaams Belang dat de rol van de Turkse moskeeën in Brussel – rijkelijk gesteund door het Turkse regime – in de manifeste onwil tot integratie dringend moet onderzocht worden.