Dominiek Lootens

Fietsendiefstal in Brussel aan opmars bezig

20120314politiemotoren-420x280_cMinder dan drie maanden na de lancering heeft fietsverhuurbedrijf GoBee.Bike  laten weten dat het haar werkzaamheden in Brussel stop zet. Reden: teveel diefstallen en vandalisme van de fietsen. Door onder meer de opmars van de elektrische fietsen en de duurdere koersfietsen is fietsendiefstal in dit land een ware plaag geworden. Volgens een Nederlandse fabrikant die fietsen met een traceersysteem bouwt dient Brussel daarbij als draaischijf naar Marokko en Oost-Europa voor de handel in gestolen fietsen.

Ook in Brussel zelf zit het aantal fietsdiefstallen de jongste jaren in de lift, zo blijkt uit gegevens die Brussels Vlaams Belang fractievoorzitter Dominiek Lootens verzamelde.

In 2014 werden in Brussel 2.777 aangiftes van gestolen fietsen gedaan. In 2015 steeg dit licht (+0.7%) tot 2.795 aangiftes. In 2016 was er een stijging van maar liefst 15% merkbaar : 3.234 aangegeven feiten.

Het Vlaams Belang vraagt daarom extra maatregelen om fietsdiefstallen tegen te gaan. Fractievoorzitter Dominiek Lootens : “Voor een stad die het fietsen wil promoten is het ontstellend te zien hoe weinig openbare fietsenstallingen er zijn waar men de fiets op een veilige manier op slot kan laten staan. Ook het aantal motorparkeerplaatsen met verankerde beugels is trouwens schandalig klein in Brussel. Het Vlaams Belang dringt dan ook aan op extra verankerde parkeerplaatsen voor tweewielers én op meer acties tegen fietsendieven.

Advertenties

Financieel wanbeheer Brusselse brandweer: nood aan onderzoekscommissie blijft

dbdmhVandaag werd in het Brussels Parlement staatssecretaris Jodogne aan de tand gevoeld over het financiële wanbeheer bij de Brusselse DBDMH. Alhoewel de feiten die door een audit van het Rekenhof werden blootgelegd zeer ernstig en met verstrekkende gevolgen zijn, blijkt dat het gesjoemel met aanbestedingen nog maar het topje van de ijsberg is.

Aan de top van de DBDMH heerst er een sfeer van normvervaging die zwaar weegt op de dagelijkse werking van de brandweerdiensten, en dit tot grote frustratie van de gewone brandweermannen die hun taak wel met de nodige trots en ernst uitvoeren. De beweringen van staatssecretaris Jodogne en de top van de DBDMH als zijn de onregelmatigheden een erfenis uit het verleden (in casu een vorige legislatuur) kloppen dan ook helemaal niet.

Daarom blijft het Vlaams Belang achter de eis staan om een onderzoekscommissie naar onregelmatigheden binnen de dienst op te richten. Los daarvan zal het Vlaams Belang de komende weken en maanden middels een hele reeks aan interpellaties en vragen nog heel wat andere problemen en onregelmatigheden aan de top van de DBDMH blootleggen, die in het rapport van het Rekenhof niet aan bod komen.

Actiris wil 400.000 euro spenderen aan renovatie vergaderzaal in pas gerenoveerd gebouw. Vlaams Belang klaagt zoveelste verspilling van Brussels belastinggeld aan

geldkraanNet nu de Brusselse regering na het Samusocial-schandaal graag de mond vol heeft van ‘ethiek’ valt in de hoofdstad het ene lijk na het andere uit de kast. Zo was er vorige week reeds de vernietigende doorlichting door het Rekenhof van de DBDMH – de Brusselse brandweer. En vandaag blijkt dat Actiris maar liefst 400.000 euro wil spenderen aan de renovatie van een vergaderzaal in een…pas gerenoveerd gebouw.

Niet toevallig is ook Actiris stevig in handen van de Parti Socialiste. Directeur-Generaal is Grégor Chapelle, een Brussels PS-politicus die tevens ook bestuurder is van de linkse stichting “Ceci n’est pas une crise”.

Vlaams Belang fractievoorzitter Dominiek Lootens: “Blijkbaar neemt Chapelle de naam van zijn stichting wat te letterlijk. Wie 400.000 euro belastinggeld veil heeft voor de renovatie van een vergaderzaal voor 58 personen, in een pas voor 8 miljoen euro gerenoveerd gebouw (de Astrotoren), moet er inderdaad van overtuigd zijn dat er geen crisis is. Nochtans, zelfs voor een vertegenwoordiger van de gauche-caviar is dit een meer dan stevig prijskaartje. Blijkbaar heeft de PS na Mayeur en co haar lessen nog steeds niet getrokken.”

Zo worden er onder meer 26 bureautafels van 2.000 euro per stuk aangekocht, alsook een kunstwerk van 20.000 euro.

Het is nog maar de vraag wat Nelson Mandela – naar wie de vergaderzaal werd genoemd – hiervan zou gedacht hebben. Of misschien wil Actiris de zaal omdopen naar de Winnie Mandelazaal; die had er ook het handje van weg om geld dat bedoeld was voor de minderbedeelden te spenderen aan overbodige luxe.

Het Vlaams Belang zal dit zoveelste staaltje van verspilling van overheidsmiddelen alvast ter sprake brengen in het hoofdstedelijk parlement.

 

Censuur in het Brussels Parlement : vragen en interpellaties enkel als ze politiek-correct geformuleerd worden

Vlaams Belang protesteert tegen beknotting interpellatierecht parlementsleden

censuurBlijkbaar heeft de politiek-correcte kramp toegeslagen bij de Brusselse minister-voorzitter en de diensten van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement. Ondanks eerder uitdrukkelijk protest tegen deze werkwijze werd op amper een goede week tijd opnieuw tot driemaal toe de titel van een vraag of interpellatie van Brussels Vlaams Belang fractievoorzitter Dominiek Lootens “aangepast”.

Vorige week vrijdag protesteerde Dominiek Lootens tijdens de plenaire vergadering nog officieel tegen het feit dat zijn actualiteitsvraag mbt de vreemdelingenrellen werd omgevormd tot een vraag over de “incidenten”. Minister Vanhengel verklaarde toen dat minister-voorzitter Vervoort de titel had laten aanpassen, omdat die niet zou stroken met de realiteit.  Vlaams Belang fractievoorzitter Dominiek Lootens : “Het komt Vervoort niet toe om te bepalen welke titel een vraag mag dragen. Zeker niet omdat rellen met vreemdelingen nu eenmaal vreemdelingenrellen zijn, en geen ‘incidenten’.”

Ook de zitting voordien vond men het reeds nodig om in de titel van een vraag de term “migrantenrellen” te schrappen.

En morgen (6/12) staat een nieuwe vraag van Dominiek Lootens op de agenda. Ditmaal over Brusselse subsidies voor een tentoonstelling waar islamitische haatpropaganda wordt gepromoot. Nu werd de titel veranderd in een vraag over “de tentoonstelling ‘De Islam, ook onze geschiedenis’ ” (zie bijlage)

Het Vlaams Belang neemt het niet dat Vervoort en zijn diensten denken te moeten optreden als een soort Gedapo, een Gedachtepolitie die het nodig vindt om over iedere parlementaire vraag een politiek-correcte sausje te gieten. Op die manier wordt de Brusselse realiteit niet alleen geweld aangedaan, maar wordt ook het interpellatie- en controlerecht van de parlementsleden op een onaanvaardbare manier beknot.

Lootens zal dan ook een brief sturen naar parlementsvoorzitter Picqué om officieel protest aan te tekenen tegen deze manier van werken, en om te eisen dat er gestopt wordt met het censureren van parlementaire vragen.

Toespraak voor ENL in Avignon

Openbaarheid van bestuur en meer deontologie? Brussels Parlement neemt alvast valse start!

PS'erHet Brussels Parlement nam vandaag een reeks voorstellen aan die de openbaarheid van bestuur en de politieke deontologie ten goede zouden moeten komen. Dat was nodig, want de geloofwaardigheid van de hoofdstedelijke politiek was de jongste jaren tot diep onder het nulpunt gezakt.

Het Vlaams Belang is tevreden met deze eerste reeks maatregelen, maar heeft toch enkele bedenkingen over de geloofwaardigheid van het één en ander. Deze legislatuur nog hebben wij bijvoorbeeld in het kader van de openbaarheid van bestuur aan de minister-voorzitter (Vervoort, PS) meermaals de erkenningsdossiers van de Brusselse moskeeën opgevraagd. Zonder resultaat echter – zelfs zonder een beleefdheidsantwoord. Dat de PS nu zelf mee voorstellen indient voor meer openbaarheid van bestuur terwijl haar mandatarissen in de praktijk juist een totaal tegenovergestelde politiek voeren is toch wel bijzonder.

Ook wat betreft de bezoldigingen mag er gerust meer openheid bestaan. De burger heeft inderdaad het recht om te weten waar zijn belastinggeld aan wordt besteed. Alleen dient die openheid zich niet te beperken tot verkozen mandatarissen. Ook wat betreft pakweg een regeringscommissaris bij de MIVB zou de burger het recht moeten hebben om te weten welke vergoedingen en andere voordelen allerhande zo een personen ontvangen. Vlaams Belang fractievoorzitter Dominiek Lootens: “Ik hoop dan ook dat de teksten die vandaag voorliggen slechts een eerste aanzet zullen zijn om ook de verborgen geldstromen naar politieke vriendjes, instellingen en vzw’s bloot te leggen. Ook en vooral daar zijn er heel wat stinkende potjes die niet langer kunnen gedekt blijven. Wat we hebben meegemaakt met bijvoorbeeld de SamuSocial is maar het topje van de ijsberg.”

Het Vlaams Belang wijst ook op de gemiste start van heel dit transparantie- en deontologieverhaal. Naar aloude politieke cultuur werd alles bekokstoofd in het besloten kringetje van de traditionele machtspartijen, en werd de kritische oppositie van zowel de linkerkant als de rechterkant van het politieke spectrum (Vlaams Belang en PvdA) er opnieuw angstvallig buiten gehouden. Qua openbaarheid en transparantie was dat alvast weer een statement dat kon tellen!

 

Extreem-links MRAX kiest zijde van criminelen tegen de politie

crespoVlaams Belang eist onmiddellijke stopzetting subsidiëring MRAX.

De extreem-linkse francofone MRAX (Mouvement contre le Racisme, l’Antisémitisme et la Xénophobie) is één van de vele zogenaamde anti-racisme verenigingen die rijkelijk gesubsidieerd worden met belastinggeld. Zo mag MRAX centen ontvangen van de COCOF, het Brussels Gewest, Actiris, en diverse Brusselse gemeenten. De vereniging wordt dan ook gedomineerd door figuren van PS-signatuur (1).

In de nasleep van het geweld en de vernielingen eerder deze maand aan de Lemonnierlaan in Brussel vond deze vereniging het nodig om de zijde te kiezen van de criminelen en mee hetze te voeren tegen de ordediensten die zogezegd het geweld zouden geprovoceerd hebben.

Zo verscheen volgende oproep op hun Facebookpagina:  « Suite aux trouble à l’ordre public de la police hier soir à la Bourse, il est important que toutes les personnes présentes qui ont filmé les provocations de la police partagent leurs vidéos auprès d’associations luttant contre l’oppression policière, vous pouvez contacter le MRAX ».

Het is bijzonder stuitend dat zulk een organisatie die de kant kiest van de criminelen tegen de ordediensten worden gesubsidieerd met belastinggeld.

Brussels Vlaams Belang fractievoorzitter Dominiek Lootens zal hierover in het hoofdstedelijk parlement de verantwoordelijke ministers interpelleren, en zal in het kader van de begrotingsbesprekingen ook eisen dat iedere subsidiëring aan MRAX per direct zou worden stop gezet.

 

(1)Voorzitter is Carlos Crespo, in 2014 kandidaat op de Schaarbeekse PS-lijst.

Ondervoorzitter is Farida Tahar – politiek actief bij PS-sectie Molenbeek

Secretarissen zijn Julie Ben Lakhal, actief bij de jongerensectie van de PS – waar ook Carlos Crespo een leidende rol speelt –  en Michel Duponcelle, eveneens actief bij de Brusselse PS.