Dominiek Lootens

Home » 2016 » september

Maandelijks archief: september 2016

Taalrapport 2015 van Brusselse vice-gouveneur: meer dan 95% van contractuele aanwervingen bij OCMW’s in strijd met taalwetgeving.

regering-brussel

Ook deze kliek incivieken weigert de wet in Brussel toe te passen

Het Taalrapport 2015 van de Brusselse vice-gouverneur toont opnieuw aan dat de taalwet in Brussel blijkbaar niet veel meer is dan een waardeloos vodje papier. Uit een analyse die het Vlaams Belang maakte blijkt dat meer dan 95% van de contractuele aanwervingen bij de OCMW’s flagrant in strijd is met de taalwetgeving. Van de 1115 door de vice-gouveneur uitgesproken schorsingen, werd er welgeteld…één door de Brusselse voogdijoverheid omgezet in een vernietiging van benoeming.

DE GEMEENTEN

De vicegouverneur kreeg voor het jaar 2015 in totaal 1.168  dossiers binnen. Hiervan waren er 407 legaal (in orde met de taalvoorschriften, de betrokkenen beschikten dus over het vereiste taalattest) en niet minder dan 761 illegaal, dus niet in orde met de taalvoorschriften. 65,15 % van alle dossiers was dus niet in orde met de taalvoorschriften. In 2014 was dat nog ‘maar’ 60,9%. Toch schorste de vicegouverneur slechts 541 van de 761 illegale aanstellingen.

Men kan de gegevens ook opsplitsen per taalgroep. Voor de Nederlandstaligen was 53,2% van de aanstellingen illegaal, voor de Franstaligen 77%. Het aantal illegale benoemingen ligt voor wat de Franstalige ambtenaren betreft dus een flink stuk hoger dan bij de Nederlandstalige ambtenaren. Bovendien is de impact daarvan op de dienstverlening veel groter omdat het contingent Franstalige ambtenaren veel groter is dan het contingent Nederlandstalige ambtenaren.

Voor de statutairen zijn 289 personeelsleden legaal benoemd (46 N en 243 F), maar 46 (of 13,7%) personeelsleden illegaal (3 N en 43 F). Het aantal illegale benoemingen blijft voor de statutairen voorlopig dus beperkt tot zowat anderhalf op 10, maar we merken wel dat dit aantal in stijgende lijn zit!

Voor wat de contractuelen betreft, krijgen we het omgekeerde beeld en is de situatie, zoals al vele jaren, dramatisch. Slechts 118 (14,2%) van de 833 aanstellingen zijn legaal. Anders gesteld: bijna 9 van de 10 contractuele aanstellingen zijn illegaal!

Nochtans werden na de schorsingen door de vice-gouverneur amper twee beslissingen door de gemeente ingetrokken.

 

DE OCMW’s

Voor de 19 Brusselse OCMW’s ontving de vice-gouverneur 1.124 dossiers, waarvan er amper 126 of 11,2% in orde waren met de taalwetgeving. Met dus 88,8% illegale aanwervingen deden de OCMW’s het opnieuw slechter dan in 2014 (86,1% illegale aanwervingen), ook al was er al niet veel ruimte meer om het nóg slechter te doen.

Toch handhaafde de vicegouverneur tegen de wet in 424 illegale dossiers (11 N, 413 F) voor “tewerkstellingen van zeer korte duur om de continuïteit van de dienst te verzekeren”.

Net zoals voor de gemeenten noteren we hier vergelijkbare verhoudingen in het aantal illegale aanstellingen als we ze per taalgroep opsplitsen. Bij de Nederlandstaligen is 58,7% van de aanstellingen illegaal, bij de Franstaligen niet minder dan 90,1%. Voor beide groepen ligt dat hoger dan voor de gemeenten, maar vooral bij de Franstaligen is het verschil groter. Wat we voor de gemeenten konden vaststellen, is hier nog meer van toepassing: door het absolute overwicht van de Franstaligen in de OCMW’s, is de impact ervan op de dienstverlening voor de Nederlandstaligen hierdoor zeer negatief.

Het is vooral op het vlak van de contractuelen dat het hek al jarenlang helemaal van de dam is. Van de 971 contractuele aanstellingen (32 N en 939 F) zijn er slechts 43 (6 N en 37 F), of 4,4% in overeenstemming met de taalwet. 95,6% van de contractuelen in de OCMW’s werden in 2015 dus in strijd met de taalwet aangeworven.

Geen enkele beslissing werd na schorsing door de vice-gouverneur door de OCMW’s ingetrokken.

Ook wat de verdeling van de betrekkingen over de taalgroepen betreft, wordt de taalwet massaal overtreden. Volgens de wet moet minstens 25% van de betrekkingen toekomen aan elke taalgroep. Welnu, in 2015 ging bij de gemeenten nauwelijks 13,2% van de betrekkingen naar Nederlandstaligen; bij de OCMW’s zelfs niet eens 4,1%!

Het Vlaams Belang roept de Vlaamse meerderheidspartijen in de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en de federale regering op om eindelijk in te grijpen in deze wansmakelijke vertoning die nu al decennialang duurt. Zowel in de federale Kamer als in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en de VGC zullen respectievelijk Barbara Pas en Dominiek Lootens hierover interpelleren en de nodige initiatieven nemen. Het wordt hoog tijd dat 50 jaar nadat de gecoördineerde wetten op het taalgebruik in bestuurszaken werden ingesteld, deze eindelijk worden nageleefd.

Eentalige BXL-logo’s overplakt

 

Bij het begin van het politieke jaar in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest laat de Vlaams-nationale oppositiepartij Vlaams Belang er geen twijfel rond bestaan: naast het zeer prangende probleem van veiligheid en immigratie zullen wij ons dit jaar vooral richten op de taalrechten van de Brusselse Vlamingen!

Vijftig jaar na het in voege treden van de gecoördineerde wetten op het taalgebruik in bestuurszaken stelt het Vlaams Belang vast dat de taalwetten in de hoofdstad dag na dag worden verkracht en dat Brusselse Vlamingen worden gedegradeerd tot tweederangsburgers, zonder dat daarover in het hoofdstedelijk parlement noch in de Vlaamse Gemeenschapscommissie mag gesproken worden.

Onlangs nog verklaarde Brussels minister-voorzitter Rudi Vervoort (HLN 2 september) dat er in Brussel bijna geen communautaire spanningen zijn.  Wat wil je, wanneer de taalrechten van de Vlamingen slag om slinger worden overtreden, maar de VGC haar eerste en voornaamste taak – opkomen voor de rechten van de Brusselse Vlamingen – op zulke flagrante wijze gewoon negeert.  Dat is geen communautaire vrede, dat is communautaire lafheid.

Om het actiejaar rond de Vlaams-Brusselse taalrechten goed in te zetten werden gisteren (donderdag 22 september) overal in Brussel-Stad de nieuwe eentalige logo’s van Stad Brussel – de mislukte vleermuis met daaronder het BXL van Bruxelles – door Vlaams-nationale militanten overplakt met het oude logo van de stad, dat wél netjes tweetalig was zoals het hoort.

Beleidsverklaring VGC :Brusselse Vlamingen derderangsburgers

vgcraadDe jaarlijkse beleidsverklaring van het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie was dit jaar werkelijk bedroevend.Bij mijn weten heeft geen enkel voorgaand College het ooit zo bont gemaakt, en zo een wanbeleid gevoerd naar de Nederlandstaligen in deze stad toe. Nooit voorheen is de totale onwil én de totale onmacht van een VGC-college zo frappant gebleken als nu. Nooit voorheen werd de oikofobie zo in het VGC-beleid verankerd, als vandaag.

Een onwil en onmacht die al blijkt uit het nochtans zoals steeds door het College luid bejubelde onderwijsverhaal. Een College dat zich blind staart op cijfertjes maar vergeet dat heel wat Brusselse Vlamingen uit de onderwijsboot vallen omdat er nu eenmaal een manifeste onwil bestaat om voor hen een degelijke voorrangsregeling uit te werken.  Als ik lees dat het College blijft “bouwen met talent, zodat ELK kind en ELKE jongere kan genieten van kwaliteitsvol onderwijs” kan ik enkel plaatsvervangende schaamte voelen. Kwaliteitsvol onderwijs is, ondanks de torenhoge inzet en motivatie van de talloze leerkrachten, helaas niet mogelijk in een klas waar het leeuwendeel van de leerlingen nauwelijks een gebenedijd woord Nederlands begrijpt. Een nieuw logo en een N-bordje aan de gevel zullen daar geen jota aan veranderen.

Hetzelfde troosteloze verhaal ook in de zorgsector. Ook daar een “alles gaat goed” verhaal over de Brusselaar die beroep kan doen op een breed en divers Nederlandstalig aanbod. De realiteit is echter dat het in Brussel met een vergrootglas zoeken is naar pakweg een Nederlandstalige huisarts, en dat in de instellingen die tweetalig zouden moeten zijn de Nederlandstaligen niet eens in hun eigen taal kunnen geholpen worden. In de Irisziekenhuizen kan je als Tutsi, Turk of Tsjetsjeen beroep doen op tolken, maar als Vlaming, als Nederlandstalige moet je er maar Frans praten of ophoepelen. Zelfs Vlamingen van buiten het hoofdstedelijk gewest die zich naar een Irisziekenhuis begeven krijgen later op hun adres in Vlaanderen  hun factuur enkel en alleen in het Frans opgestuurd. En opnieuw moeten we de vraag stellen: wat doet de VGC hier aan? Op welke manier zet het College zich in om hier eindelijk paal en perk aan te stellen? Op welke manier verdedigt dit College de belangen van de Brusselse Vlamingen? Het antwoord is helaas opnieuw: “niet”. Men laat begaan. Een regelrechte schande!

En intussen laat de Brusselse minister-voorzitter maar ballonnetjes op  om te morrelen aan de 17 Vlaamse verkozenen van het hoofdstedelijk parlement. Op zich weinig verrassend natuurlijk, want hij heeft reeds meermaals aangegeven geen minister-president te willen zijn voor de Brusselse Vlamingen. Maar opnieuw stellen we vast dat het VGC-College er naar staat te gapen als een koe naar een trein. Er kwam geen enkele reactie vanuit het VGC- College. Blijkbaar mag, kan of wil dit College haar francofone broodheren niet tegen spreken.

Dat verklaart ook direct waarom 50 jaar na datum de taalwetten in deze stad nog steeds dag na dag, week na week verkracht worden. Wie de jaarlijkse rapporten van de Brusselse vice-gouverneur er op naslaat kan niet anders dan vaststellen dat de taalwet in Brussel nog minder is dan een vodje papier. En dat de Nederlandstaligen in de openbare dienstverlening dus nog minder zijn dan tweederangsburgers.

En ja, ook hier horen we enkel maar de oorverdovende stilte vanuit het College. Geen enkel initiatief wordt genomen om hier verandering in te brengen. Het mag niet en het zal niet, zo beslissen de francofone broodheren in dit gewest.

Meer nog: over die schandalige taalwetsovertredingen mag niet eens gesproken worden. Ik herinner maar aan de discussienota die ik vorig jaar hierover indiende. Van partijen als Groen en SPa verwacht ik niets anders natuurlijk, hun eerste Vlaamse reflex moet nog altijd geboren worden. Maar ook Open VLD en de CD&V buigen slaafs voor de francofone dictaten, en verbieden ieder debat over de taalwetgeving. En wanneer de laatste Brusselse Vlaming binnenkort het licht uit doet zullen ze het uiteraard “nicht gewusst haben”.

Vooral de houding van Open VLD is in dit hele dossier meer dan bedenkelijk te noemen. Zo wijdde het tijdschrift “De Brusselse Post” afgelopen zomer een nummer aan 50 jaar taalwetgeving, waarbij iedere partij uit de VGC naar haar standpunten werd gevraagd. Nu is het zo dat De Brusselse Post een blad is van het Vlaams Komitee voor Brussel – een vzw die vrijwillig doet wat eigenlijk de verdomde plicht is van dit College: namelijk het verdedigen van de belangen van de Brusselse Vlamingen. Maar wat durft de Open VLD zeggen: dat die Vlamingen die die onverkort blijven ijveren voor niets meer dan het toepassen van de wet mensen met een enge geest zijn.

En dat vat inderdaad de politieke visie van heel dit College samen: wie op wil komen voor de belangen van de Brusselse Vlamingen, wie nog maar durft te ijveren voor de correcte toepassing van de wet, is een extremist en moet monddood gemaakt worden.

Men zegt wel eens dat een volk de leiders heeft die het verdient. Maar ik weiger te geloven dat een volk ooit zo slecht kan zijn dat het moet opgescheept worden met het huidige VGC-college.

 

http://www.bruzz.be/nl/video/reacties-vgc-beleidsverklaring-mist-visie

Illegaal thuisslachten in Brussel weer in opmars

offerfeestIeder offerfeest opnieuw worden de moslims in Brussel met belastinggeld in de watten gelegd. Zo organiseert het Gewest de slachting (onverdoofd uiteraard, met dank aan Staatssecretaris voor Dierenmishandeling Debaets – CD&V) en het transport van de schapen.

Toch stellen we vast dat ondanks die inspanningen het thuisslachten (letterlijk het schaap in de badkuip met een al-dan-niet bot mes de keel over kerven) in Brussel blijft toenemen. Niet verwonderlijk, aangezien het Brussels Gewest dat illegaal thuisslachten jarenlang heeft aangemoedigd door overal in de stad containers te plaatsen waarin het slachtafval van deze illegale slachtingen kon worden gedumpt.

Dat het thuisslachten toeneemt kunnen we afleiden uit het aantal schapenkarkassen dat her en der gewoon op de stoep van de straat wordt gedumpt.

Na het offerfeest zijn in Schaarbeek voorlopig al 72 schapenkarkassen gevonden. Dat zijn er meer dan zowel de veertig gevonden karkassen in 2013 als de iets minder dan veertig in 2014. En volgens het kabinet van de burgemeester zal dat aantal nog toenemen :  “Meer recente cijfers heb ik nog niet, maar dat aantal zal nog toenemen. Er zijn vast mensen die nog schapenresten hebben zitten in hun diepvriezer.”

Het ophalen en verwerken van deze karkassen kost de belastingbetaler opnieuw handen vol geld.

Maandag (19-9) zal ik hierover in het Brussels Parlement dan ook Staatssecretaris Laanan interpelleren!

Interview rond Brussels jihadisme in Eurolibertés

eurolibOp de Franse site Eurolibertés verscheen een interview dat van mij werd afgenomen over de jihadistische dreiging in en vanuit Brussel.

U kan het hele vraaggesprek terug vinden via deze verwijzing  http://eurolibertes.com/politique/interview-de-dominiek-lootens-stael/

 

Opnieuw moeten we vaststellen dat in het buitenland kan wat in eigen land blijkbaar niet mogelijk is: mandatarissen van het Vlaams Belang op een objectieve wijze aan het woord laten.