Dominiek Lootens

Home » 2017 » november

Maandelijks archief: november 2017

Extreem-links MRAX kiest zijde van criminelen tegen de politie

crespoVlaams Belang eist onmiddellijke stopzetting subsidiëring MRAX.

De extreem-linkse francofone MRAX (Mouvement contre le Racisme, l’Antisémitisme et la Xénophobie) is één van de vele zogenaamde anti-racisme verenigingen die rijkelijk gesubsidieerd worden met belastinggeld. Zo mag MRAX centen ontvangen van de COCOF, het Brussels Gewest, Actiris, en diverse Brusselse gemeenten. De vereniging wordt dan ook gedomineerd door figuren van PS-signatuur (1).

In de nasleep van het geweld en de vernielingen eerder deze maand aan de Lemonnierlaan in Brussel vond deze vereniging het nodig om de zijde te kiezen van de criminelen en mee hetze te voeren tegen de ordediensten die zogezegd het geweld zouden geprovoceerd hebben.

Zo verscheen volgende oproep op hun Facebookpagina:  « Suite aux trouble à l’ordre public de la police hier soir à la Bourse, il est important que toutes les personnes présentes qui ont filmé les provocations de la police partagent leurs vidéos auprès d’associations luttant contre l’oppression policière, vous pouvez contacter le MRAX ».

Het is bijzonder stuitend dat zulk een organisatie die de kant kiest van de criminelen tegen de ordediensten worden gesubsidieerd met belastinggeld.

Brussels Vlaams Belang fractievoorzitter Dominiek Lootens zal hierover in het hoofdstedelijk parlement de verantwoordelijke ministers interpelleren, en zal in het kader van de begrotingsbesprekingen ook eisen dat iedere subsidiëring aan MRAX per direct zou worden stop gezet.

 

(1)Voorzitter is Carlos Crespo, in 2014 kandidaat op de Schaarbeekse PS-lijst.

Ondervoorzitter is Farida Tahar – politiek actief bij PS-sectie Molenbeek

Secretarissen zijn Julie Ben Lakhal, actief bij de jongerensectie van de PS – waar ook Carlos Crespo een leidende rol speelt –  en Michel Duponcelle, eveneens actief bij de Brusselse PS.

 

 

Over de migrantenrellen van november..

Campagne die vreemdelingen moet mobiliseren voor Brusselse gemeenteraadsverkiezingen onaanvaardbaar voor Vlaams Belang

stemrechtVoelen de traditionele partijen in Brussel de verkiezingsbui al hangen? Het is een terechte vraag nu blijkt dat de Brusselse regering meer dan 180.000 euro heeft vrijgemaakt om vreemdelingen te mobiliseren voor de gemeenteraadsverkiezingen.

“Er zal een informatieprocedure voor de niet-Belgische kiezers worden uitgewerkt”, staat te lezen in de toelichting van de begroting voor het jaar 2018 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het doel is kiesgerechtigde vreemdelingen in Brussel “alle nuttige toelichting te verstrekken betreffende hun stemrecht en de formaliteiten die ze moeten vervullen om als kiezer te worden ingeschreven”.

Dit waarschijnlijk omdat in het verleden reeds gebleken is dat vreemdelingen nu eenmaal niet warm lopen voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Het Vlaams Belang heeft alvast stevige bedenkingen bij dit initiatief, los nog van het feit dat het vreemdelingenstemrecht voor de Vlaams-nationalistische partij al helemaal niet door de beugel kan. Dat er belastinggeld wordt geschonken  aan privé-verenigingen met het oog op de organisatie van specifiek naar vreemdelingen gerichte infocampagnes rond de gemeenteraadsverkiezingen, zonder dat daar enige ernstige parlementaire controle op kan uitgevoerd worden, doet alvast vrezen dat het inderdaad het enige doel van de campagne is om allochtone kiezers te overtuigen op de vnl Franstalige machtspartijen te stemmen. Het stoort de Nederlandstalige regeringspartijen daarbij blijkbaar niet dat ze op die manier verder meewerken aan de verdere minorisering van de Nederlandstaligen in de hoofdstad.

Het is ook nog maar de vraag waarom er een specifieke campagne naar vreemdelingen toe moet komen. Het aantal blanco en ongeldige stemmen en het aantal niet opgedaagde kiezers bij verkiezingen in Brussel ligt steeds bijzonder hoog. Dat er geen campagne komt om ALLE Brusselaars te overtuigen van het nut van hun stem, maar wel een campagne om enkel allochtone kiezers aan te spreken, is opnieuw een sterk staaltje van omgekeerd racisme in Brussel.  Of zou deze informatiecampagne het ironische hoogtepunt vormen van de wereldvreemde anti-racisme campagne van Staatssecretaris Debaets waarin clichés zogezegd worden ‘omgekeerd’?

Anti-racismecampagne Brusselse regering: wereldvreemd!

boek fdwEen trein die terugkwam uit Walibi, waarop allochtone relschoppers reizigers terroriseerden en met de noodrem speelden. Een straat in Anderlecht waar Syriërs en allochtone buurtbewoners massaal op de vuist gaan. Een wijk in datzelfde Anderlecht waar lijnbussen onder vuur worden genomen. Een straat in Brussel-centrum waar na een voetbalmatch van de Marokkaanse nationale ploeg honderden jonge criminelen auto’s in brand steken, winkels vernielen en plunderen en trachten huizen in de fik te zetten. En dat alles op nog geen twee weken tijd.

Maar hét probleem in Brussel is natuurlijk het racisme, zo blijkt uit de eerder wereldvreemde campagne die de Brusselse regering en Staatssecretaris Debaets deze week op poten hebben gezet. Met een affiche- en socialemedia campagne en een speciale website wil Debaets oproepen om gevallen van racisme te melden bij UNIA.

In plaats van een zoveelste campagne waarbij de autochtone Brusselaar gemakshalve wordt weggezet als racist zou de Brusselse regering het geld hiervoor beter besteden aan enerzijds het wegwerken van het taalracisme waar ze zelf hoofdverantwoordelijke voor is, en anderzijds aan maatregelen om de wederkerende migrantenrellen in Brussel te voorkomen.

Want de meest geïnstitutionaliseerde vorm van racisme in Brussel is inderdaad het anti-Vlaams racisme waar de Brusselse regering zelf vol goesting aan meewerkt. De jaarlijkse rapporten van de Brusselse vice-gouverneur bewijzen dit keer op keer. En laat dit taalracisme nu net het soort van racisme zijn waar UNIA weigert tegen op te treden, en waar ook de hele campagne van de Brusselse regering opnieuw met geen woord over rept.

Brussels Vlaams Belang fractievoorzitter Dominiek Lootens: “Ik roep alle Brusselse Vlamingen en alle Nederlandstalige bezoekers van de hoofdstad op om massaal hun ervaringen met het Brusselse taalracisme door te sturen naar UNIA. Nederlandsonkundige loketbediende bij de MIVB? Klacht indienen! Niet in het Nederlands geholpen in een Iris-ziekenhuis? Klacht bij UNIA indienen. Misschien dat het overgesubsidieerde UNIA op die manier er alsnog in zal slagen om nuttig werk te verrichten.”boek fdw

Lage Emissie Zone Brussel : Vlaams Belang enige tegenstem tegen nieuwe asociale melkkoe van Brusselse overheid

 

In het Brussels Hoofdstedelijk Parlement werd vandaag (17/11) gestemd over het invoeren van een Lage Emissie Zone (LEZ) in Brussel. De enige tegenstem kwam van het Vlaams Belang. Niet omdat we tegen een LEZ op zich zouden zijn. Integendeel, schone lucht en een verkeersarmere stad is ook onze bekommernis. Maar wel omwille van de verschrikkelijk asociale en ondoordachte manier waarop deze LEZ in Brussel zal worden georganiseerd.

autoHet Vlaams Belang is niet te spreken over de timing waarop het één en ander gebeurt. In plaats van te voorzien in een lange overgangsperiode waarin de burgers zich kunnen voorbereiden, wordt alles veel te snel ingevoerd – en dat heeft zo zijn gevolgen voor de minder rijken in het Gewest. Door de invoering quasi per direct (1/1/2018) te laten ingaan verplicht men bijvoorbeeld heel wat oudere senioren (voor wie openbaar vervoer zeker niet steeds een optie is) om alsnog een nieuwe wagen te kopen. Wie dit niet wil of financieel niet kan wordt in een sociaal isolement gedrongen.

Maar ook voor heel wat andere Brusselaars is het verre van evident om op een paar maanden tijd vele duizenden euro’s opzij te leggen om een andere wagen aan te schaffen.

Ten tweede is het ook bijzonder bedenkelijk dat men in 2018 al wil verbieden wat tot voor kort door de overheid werd aangemoedigd : een dieselwagen. Moet de Brusselaar trouwens massaal overschakelen op elektrische of CNG voertuigen? Allemaal goed en wel…behalve dan dat er in Brussel nauwelijks laadpalen, laat staan CNG-stations te vinden zijn.

Ten derde zijn er de wel bijzonder hoge boetes die Brussel wil opleggen. Een boete van €350 voor een overtreding toont duidelijk aan dat het Brussel niet gaat om schone lucht, maar dat het hele systeem opnieuw een excuus is om de burger uit te persen. De LEZ in Brussel lijkt vooral een zoveelste melkkoe te worden.

Ten vierde heeft het Vlaams Belang ook bedenkingen bij de uitzonderingen die de Brusselse overheid voor zichzelf zal toestaan. Jan Modaal die met zijn wagen moet gaan werken of de kinderen moet wegbrengen, mag een nieuwe auto kopen. Maar dat de dieselbussen van de MIVB op eind- en beginhaltes vaak zeer lang stationair staan te draaien, dat de Brusselse overheid net nog dieselvrachtwagens voor NET-Brussel aanschafte, en dat voor dat soort dieselslurpende overheidsvoertuigen uitzonderingen worden voorzien; dat is meer dan bedenkelijk!

Na golf van geweld in Brussel : Vlaams Belang eist spoeddebat in Brussels Parlement en is vandaag aanwezig in getroffen buurt

rellen bruNa de golf van geweld in Brussel afgelopen weekeinde waarbij Marokkaanse criminelen winkels vernielden en plunderden en auto’s in brand staken, is voor het Vlaams Belang de maat vol. Voor de Vlaams-nationalistische partij is het ook totaal onbegrijpelijk dat politieagenten niet eens mochten optreden tegen deze dolgedraaide ‘jongeren’. Een dringende evaluatie én een concreet actieplan zijn broodnodig. Zeker nu ook de politiemensen van op het terrein zelf de analyse maken die het Vlaams Belang al lang en als eerste maakte : het is tijd voor één centrale politiezone voor heel Brussel.

Want het is naïef te denken dat dit soort van taferelen zich niet meer zal herhalen. Het volstaat maar te verwijzen naar de zware rellen in Anderlecht eerder deze maand, of de talrijke bussen van de Lijn die in Brussel onder vuur worden genomen door datzelfde soort “jongeren”.

Vlaams Belang fractievoorzitter Dominiek Lootens: “De Brusselse politieke tradities van de lange baan en de Griekse kalenden kennende heb ik vandaag (13/11) een schrijven gericht aan Brussels parlementsvoorzitter Charles Picqué met de vraag om nu vrijdag tijdens de plenaire vergadering van het hoofdstedelijk parlement een spoeddebat te houden over de zware geweld van afgelopen weekeinde. Zeker na de schabouwelijke houding van de Brusselse burgemeester kan en mag de politiek haar verpletterende verantwoordelijkheid in deze niet langer meer ontlopen.”

 

Vandaag zal het Vlaams Belang trouwens ook aanwezig zijn op het terrein om haar solidariteit met de getroffen buurtbewoners en handelaars te betuigen. Er zal in de buurt ook een pamflet worden gebust waarin de buurtbewoners wordt opgeroepen om samen een vuist te maken tegen het gratuite geweld, en meer nog tegen de ontoelaatbare laksheid van het Brusselse stadsbestuur.

Pamflet rellen NL-FR

Met de Nederlandse NOS op wandel door Molenbeek

Op TV Brussel zijn vertegenwoordigers van het Vlaams Belang nooit echt welkom geweest. In het subsidieslurpende magazine Bruzz geldt dat evenzeer. Daar al ooit eens een objectief interview met een VB’er in gelezen? Uiteraard niet. Zelfs vrije tribunes, ja – zelfs betaalde advertenties! – van VB’ers worden geweerd uit het ‘objectieve’ stadsmagazine.

Gelukkig is er nog de Nederlandse televisie (NOS) om over Molenbeek en Brussel eens een andere klok te laten luiden.

HIER KLIKKEN voor de reportage