Dominiek Lootens

Home » 2018 » februari

Maandelijks archief: februari 2018

Pleidooi van N-VA om zitpenningen te behouden is werkelijk de schaamte voorbij!

Het Vlaams Belang is erg ontgoocheld in de aanbevelingen van de onderzoekscommissie rond de misbruiken bij Samusocial. Toen het Vlaams Belang doelbewust uit de onderzoekscommissie werd geweerd bestond de vrees reeds dat de hele commissie een maat voor niets zou worden, en zou uitblinken in nietszeggendheid. Die vrees is nu waarheid geworden.

20170215graaicultuur-420x280_c
Zo wordt er nauwelijks gesproken over de nochtans verpletterende verantwoordelijkheid van de opeenvolgende Brusselse ministers die verantwoordelijk waren voor de financiering van Samusocial. Dat alle pijlen exclusief gericht worden op de bestuurders van de vzw terwijl de politieke verantwoordelijken uit de wind worden gezet is onterecht.
Ten tweede is er de onvoorstelbare vrijblijvendheid van het rapport. Er zal aan de bestuurders van de vzw Samusocial gevraagd worden of ze alstublieft misschien het onterecht opgestreken geld zouden willen terugbetalen. Dit terwijl de Brusselse overheid zich evengoed burgerlijke partij kan stellen om het geld terug te EISEN.
Het Vlaams Belang is ook absoluut niet te spreken over de demarche van de N-VA die vraagt dat de beslissing om geen zitpenningen meer toe te kennen in de vzw Samusocial zou worden teruggedraaid. Dat is werkelijk alle schaamte voorbij. Vlaams Belang fractievoorzitter Dominiek Lootens : “De Bracke-doctrine is doorgedrongen tot de Brusselse N-VA. Blijkbaar is de N-VA nu reeds verblind door de Brusselse peilingen en ziet ze zichzelf volgende legislatuur al aan de macht en vooral aan de vetpotten, zodat ze koste wat het kost het systeem van de zelfbediening in stand wil houden. Met de N-VA is er alvast weinig verandering in het vooruitzicht en kan de nefaste PS-graaipolitiek van de voorbije decennia rustig verdergezet worden.

Houd parking station Jette gratis !

(NMBS)_Naambord_JetteHet Vlaams Belang is niet gelukkig met de plannen van de NMBS om de parking van het treinstation in Jette betalend te gaan maken. De NMBS heeft een aanvraag ingediend om de ingang van de parking van slagbomen te voorzien.
Vandaag wordt de parking overdag benut door pendelaars, en ‘s avonds en ’s nachts door buurtbewoners.

Brussels Vlaams Belang fractievoorzitter en Jettenaar Dominiek Lootens: “Gratis parkeermogelijkheid vlak bij het station is een prima stimulans om met het openbaar vervoer te gaan werken. Door de parking achter het station betalend te maken worden de burgers opnieuw ontmoedigd om gebruik te maken van de trein.”

De partij dringt er dan ook op aan om het gebruik van de parking gratis te houden, zoals tot nu toe het geval is geweest. Liefst voor iedereen – pendelaars en buurtbewoners – maar minstens voor wie een treinabonnement heeft. Zo kan het openen van eventuele slagbomen perfect gekoppeld worden aan het bezit van een geldige Mobib-kaart.

Het Vlaams Belang zal hierover in de federale Kamer van Volksvertegenwoordigers alvast de nodige vragen stellen aan de bevoegde minister.

Vlaams Belang fel gekant tegen plannen Brussels Staatssecretaris om ruimtes voor druggebruik in te richten

20131029drugs-420x280_cHet Vlaams Belang verzet zich tegen de plannen van de Brusselse regering om in Brussel een “salle de shoot” te installeren: een ruimte waar druggebruikers ongehinderd drugs kunnen komen consumeren.

Het was Brussels Staatssecretaris Jodogne (DéFi) die hier afgelopen weekeinde voor pleitte tijdens een debat op RTBF. Ze stelde dat ze de idee voor zo’n ruimte zeer genegen is, en dat er in Brussel een politieke meerderheid is om zo een ruimte in te richten.

Momenteel is zo’n gebruikersruimte niet wettig, en moet op federaal vlak eerst de wet hieromtrent veranderd worden. Tijdens het debat verklaarde Jodogne dat ze vanuit Brussel druk wil zetten op het federale niveau om dit te kunnen realiseren.

Brussels Vlaams Belang fractievoorzitter Dominiek Lootens: “Jaren geleden reeds was minister Gosuin (DéFi) de drijvende kracht achter het installeren van waterfonteintjes in discotheken, ten behoeve van XTC-gebruikers. Het lijkt er op dat DéFi-FDF zich meer en meer wil promoten als de partij voor druggebruikers.

Het Vlaams Belang is niet te spreken over de houding van de Brusselse Staatssecretaris. Nog maar een goede week geleden interpelleerde Vlaams Belang fractievoorzitter Dominiek Lootens in de VVGGC over het stijgende gebruik van lachgascapsules die geïnhaleerd worden door druggebruikers. Vanuit de regering werd toen geantwoord dat Brussel volop wil inzetten op drugpreventie. De woorden en plannen van Jodogne gaan daar echter regelrecht tegen in: het faciliteren van druggebruik staat haaks op iedere preventie.

Daarnaast ziet het Vlaams Belang ook een veiligheidsprobleem. Het inrichten van gebruikersruimtes concentreert de druggebruikers in één wijk of straat, en dus ook de bijhorende criminaliteit en overlast die daarmee gepaard gaat. Zo een ruimte werkt enkel maar als magneet voor druggebruikers, heroïneprostituées en natuurlijk ook drugdealers.

Dominiek Lootens : “Ik roep de federale meerderheidspartijen op om niet te zwichten voor de eisen vanuit Brussel om ruimtes voor druggebruikers toe te staan. Daarnaast hoop ik ook dat de Brusselse regering zich snel en ondubbelzinnig zal distantiëren van de woorden van haar Staatssecretaris. Brussel moet het druggebruik niet faciliteren, het moet volop inzetten op preventie en op de harde aanpak van drugdealers. Door druggebruik te gaan faciliteren stelt Jodogne zich op dezelfde lijn als de dealers.

Politieactie bij vzw Globe Aroma: ministers kiezen kant van de illegaliteit

BrusselHet Vlaams Belang neemt met verbazing kennis van de uitspraken van Vlaams minister Sven Gatz en Brussels minister Pascal Smet naar aanleiding van een politiecontrole bij vzw Globe Aroma, een gesubsidieerde vzw die zichzelf als cultuurhuis omschrijft.
Minister Smet begrijpt naar eigen zeggen niet dat een door de overheid (VG, VGC, stad Brussel) ondersteunde vzw onderworpen zou worden aan een ‘routinecontrole’ in het kader van het kanaalplan. Nochtans…het feit dat er zeven illegalen werden opgepakt bewijst net dat zo’n controle meer dan terecht bleek. Vlaams Belang fractievoorzitter Dominiek Lootens: “Minister Smet begrijpt niet dat een door de overheid gesubsidieerde VZW gecontroleerd wordt, ik begrijp niet dat de overheid een vzw subsidieert die zich bezig houdt met het ondersteunen van illegaliteit.
Minister Gatz vermoedt dan weer dat de sociale inspectie enkel als voorwendsel gebruikt werd voor een groepscontrole van mensen zonder papieren. “Op vlak van transparantie en proportionaliteit is er een probleem,” stelt Gatz. Het kan voor de minister niet dat de politie tijdens een sociale inspectie overgaat tot de aanhouding van mensen die geen geldige verblijfspapieren kunnen voorleggen. Blijkbaar is een controle op de aanwezigheid van illegalen volgens de minister overdreven, en is het niet de taak van de politie om illegalen aan te houden. Maar nogmaals: de resultaten van de actie tonen dat deze net zeer terecht was.
Het Vlaams Belang stelt zich dan ook vragen bij de houding van de beide ministers. Is het niet de taak van een minister om aan de kant van de wettelijkheid te staan, en niet aan de kant van de illegaliteit? Bijkomend stelt het Vlaams Belang ook de vraag of de overheid nog wel langer vzw’s kan ondersteunen die zich bezig houden met illegaliteit. In de raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie zal Dominiek Lootens hierover alvast interpelleren.

Brussel kampioen van de lokale belastingen. Vlaams Belang wil paal en perk stellen om middenstand in de hoofdstad te ondersteunen.

20120426belastingformulierDat de 19 Brusselse gemeenten een chronisch geldgebrek kennen is niet nieuw. Dat ze daarvoor een hele resem aan lokale taksen en belastingen heffen is eveneens een oud zeer. Maar ondanks allerhande beloften om dit op gewestelijk vlak te gaan stroomlijnen en om te gaan snoeien in de wildgroei aan lokale belastingen lijkt sedert de vorige verkiezingen eerder het tegenovergestelde te gebeuren. Unizo trekt aan de alarmbel en bevestigt daarmee datgene wat het Vlaams Belang ook al jaren aankaart: zeker als winkelier of horecabaas is Brussel een ramp om te ondernemen.
Als supermarktuitbater betaal je in Brussel aan belastingen en taksen 366% van het gemiddelde van de rest van Vlaanderen. Als horecabaas 304%. Brussel kent zo maar liefst 22 verschillende soorten heffingen.
Daarnaast is er ook een groot verschil tussen de 19 Brusselse gemeenten onderling. Zo zijn er gemeenten die een extra taks heffen op horeca-uitbatingen die na een opgelegd sluitingsuur willen open blijven. Het jaarlijkse bedrag van deze belasting varieert afhangende van de gemeente van 350 tot 3.000 euro per drankgelegenheid, zo blijkt uit cijfers die Vlaams Belang fractievoorzitter Dominiek Lootens kon inkijken.
Het Vlaams Belang vraagt dan ook aan de Brusselse regering om een einde te stellen aan de wildgroei aan taksen en heffingen en aan de grote intra-Brusselse verschillen. De Brusselse zelfstandigen kennen moeilijke tijden. Er waren de terroristische aanslagen in Zaventem en Brussel die de lokale economie een stevige knauw hebben gegeven, maar er is ook de rampzalige voetgangerszone en het ontbreken van een realistisch mobiliteitsbeleid in Brussel dat nefast is voor de handel en de horeca in de hoofdstad. En dat terwijl het net de middenstand is die Brussel vandaag recht houdt en die er voor zorgt dat Brussel nog een levendige en ietwat leefbare stad blijft. Het Brusselse fiscale beleid is echter van dien aard om de middenstand en horeca definitief de stad uit de drijven. De eerder door de regering en minister Gosuin aangekondigde maatregelen ter ondersteuning van de middenstand zoals het verstrekken van extra kredieten door finance.brussels en het Brussels Waarborgfonds aan ondernemingen in moeilijkheden, zijn niet alleen louter druppels op een hete plaat, maar zijn vooral vijgen na Pasen. Het mag niet louter de bedoeling zijn om bedrijven en ondernemers in nood te helpen, maar we moeten er in de eerste plaats voor zorgen dat ze niet in nood geraken.
Het Vlaams Belang zal de Brusselse regering hierover interpelleren. Fractievoorzitter Dominiek Lootens : “Het wordt tijd dat de Brusselse regering zijn verantwoordelijkheid opneemt. Er moet paal en perk worden gesteld aan de wildgroei van lokale belastingen, en het fiscaal beleid in de 19 gemeenten moet op een veel betere manier worden gestroomlijnd. Dat de middenstand en de ondernemers die vandaag Brussel rechthouden worden misbruikt als melkkoeien om de lege gemeentekassen te vullen is enorm kortzichtig. Het gewin op korte termijn zal ongetwijfeld uitmonden in een stadsvlucht uit Brussel.”

Tanend succes Vlaamse Zorgverzekering in Brussel: overheid moet middelen vrijmaken voor grootscheepse informatiecampagne

zorgHet aantal aansluitingen bij de Vlaamse Zorgverzekering zit in Brussel al jarenlang in dalende lijn. Op tien jaar tijd daalde het aantal aansluitingen in de hoofdstad met bijna een kwart. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Parlementslid Ortwin Depoortere (Vlaams Belang) opvroeg bij Vlaams minister Vandeurzen. Hierdoor gealarmeerd werd vandaag in de raad van de Vlaamse gemeenschapscommissie op voorzet van Vlaams Belang hierover een uitgebreid debat gevoerd.

Het Vlaams Belang stelt verheugd vast dat op de SP.a na – die verklaarde principieel gekant te zijn tegen een Vlaams systeem van solidariteit – alle partijen op dezelfde lijn zitten, en stellen dat er dringend moet worden ingegrepen om de dramatische cijfers om te keren.

In een stad als Brussel, waar heel wat gezinnen onder de armoedegrens leven, is een systeem zoals de Vlaamse zorgverzekering zeer belangrijk. In ruil voor een minimale bijdrage kunnen heel wat gezinnen zo een stevige financiële return krijgen van Vlaanderen. Helaas stellen we vast dat heel wat Brusselaars niet eens op de hoogte zijn van het bestaan van de Zorgverzekering. En wie wel aangesloten is weet heel vaak niet hoe en waarvoor men van de Zorgverzekering kan gebruik maken, en welke rechten men heeft.

Het is dus belangrijk de Brusselaars veel beter te informeren. De bescheiden aandacht en promotie via de zogenaamde ‘intermediairen’ is totaal onvoldoende.  Vlaams Belang fractievoorzitter Dominiek Lootens: “Sedert de lancering van de Vlaamse Zorgverzekering werd er door de diverse overheden geen enkele promotiecampagne meer rond gevoerd. Het is dan ook hoog tijd dat zowel de VGC als de Vlaamse overheid meer dan één tandje bijsteken om de Vlaamse Zorgverzekering bekend te maken, en duidelijk uit te leggen welke de rechten en plichten zijn. Ook de Vlaams-Brusselse Gemeenschapscentra, de scholen van het Nederlandstalig onderwijs en de stevig gesubsidieerde Vlaams-Brusselse media kunnen hiervoor worden ingeschakeld.

Zware boetes voor handelaars die rond grote werf Jette wegwijzers aanbrengen onaanvaardbaar

Vlaams Belang dient voorstel in om bewegwijzering rond werven door Gewest te coördineren

wegomHandelaars op en rond het Koningin Astridplein – beter gekend als het Spiegelplein – in Jette staan voor moeilijke en onzekere tijden. Mobiliteit Brussel is er namelijk gestart met zeer ingrijpende werkzaamheden en de komende maanden zal er in de ruime omgeving van het plein nauwelijks enige parkeermogelijkheid zijn.

Handelaars die hun klanten wilden informeren over de bereikbaarheid van hun zaak hebben op eigen initiatief aan beide zijden van de werfzone bordjes en wegwijzers opgehangen om aan te geven dat ze nog bereikbaar zijn.  Sommige van deze borden hangen echter op het grondgebied van de gemeente Ganshoren, en die gemeente vond er niets beter op dan hiervoor boetes wegens sluikstorten uit te schrijven: € 210!

Het Vlaams Belang vindt dit onaanvaardbaar. Brussels fractievoorzitter Dominiek Lootens: “Het is onbegrijpelijk en bijzonder asociaal dat een gemeente op deze manier handelaars beboet die hun uiterste best doen om onder moeilijke omstandigheden te blijven werken. Ik heb dan ook een brief gestuurd naar het College van Burgemeester en Schepenen van Ganshoren om beroep te doen op het gezond verstand en de intergemeentelijke collegialiteit om deze boetes kwijt te schelden.

Daarnaast zal het Vlaams Belang in het Brussels Parlement ook een concreet voorstel indienen om dit soort van problemen in de toekomst te vermijden. Lootens: “We dienen een voorstel in waarbij het Gewest wordt opgedragen om bij alle grote, ingrijpende werken die ze laat uitvoeren de getroffen handelaars en zelfstandigen in de werfzone de kans te geven om hun bereikbaarheid middels een bord kenbaar te maken aan het begin van de werfzone.  Door dit gecoördineerd aan te pakken kan zo ook meteen een einde gesteld worden aan de soms inderdaad storende wildgroei van tientallen borden en bordjes in alle kleuren, maten en vormen.  Dit gecoördineerd en eenvormig aan pakken – zoals nu reeds in heel wat gemeenten in de rest van Vlaanderen gebeurt – komt l de zichtbaarheid en dus zowel de klanten als de handelaars ten goede.