Dominiek Lootens

Home » Posts tagged 'taalwetgeving'

Tag Archives: taalwetgeving

Advertenties

Nieuwe website Brussels Parlement mooi tweetalig: Frans en koeterwaals

websiteWie in Brussel surft naar de vernieuwde website http://www.parlement.brussels komt terecht op een eentalig Franstalige website, waar zelfs de ‘NL’ knop om naar de Nederlandstalige versie te gaan (http://www.parlement.brussels/?lang=nl) weggestopt is. Dit terwijl de Brusselse regering zeer goed weet dat zulks regelrecht indruist tegen de geest van de taalwetgeving die stelt dat de onthaalpagina tweetalig dient te zijn, waarna de bezoeker zijn taalkeuze kan maken.

Eenmaal op de Nederlandstalige versie is het al evenzeer huilen met de pet op. Zo krijgt de bezoeker een overzicht van “VANDAAG’S VERGADERINGEN”.  Ook de titel “Actualiteiten van de parlementaire werkzaamheden” lijkt meer op koeterwaals dan op Nederlands. De mailadressen van de Nederlandstalige fracties op de site worden allen ingevuld met de Franstalige @parlbru.irisnet extensie ipv met de Nederlandstalige @bruparl.irisnet extensie, en ga zo maar door. Om nog maar te zwijgen over alle dode links op de pagina.

Kortom: blijkbaar werd de nieuwe website gelanceerd zonder dat deze eerst eens door een Nederlandstalige werd nagekeken. Werken er bij Irisnet of in het Hoofdstedelijk Parlement dan geen Nederlandstaligen?

Het kunnen allemaal wel details lijken, maar voor het Vlaams Belang is het helaas een zoveelste bewijs dat de Brusselse overheid het niet al te nauw neemt met de taalwet, en het Nederlands als ondergeschikt blijft beschouwen. En dat de Vlaamse (?) excellenties er voor spek en bonen bij zitten.

Vrijdag zal Vlaams Belang fractievoorzitter Dominiek Lootens hierover alvast de nodige vragen stellen aan Staatssecretaris Debaets – verantwoordelijk voor informatica en digitalisering.

 

Advertenties

Taalverdediging

De in Amsterdam gevestigde Stichting Taalverdediging (www.taalverdediging.nl) verspreidt 4 maal per jaar een eigen Nieuwsbrief.

Onze recente actie tegen het eentalige BXL op de nieuwe logo’s van Stad Brussel bleef niet onopgemerkt.

taal

Taalwetgeving in Brussel: voor CD&V en co niet meer dan een vodje papier

grouwels-picque

Grouwels, even Vlaamsvoelend als PS’er Picqué

Naar aanleiding van een recent debat in de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie werd vandaag in diezelfde VGC gestemd over een motie van Vlaams Belang fractievoorzitter Dominiek Lootens, waarin er bij de Brusselse en bij de federale overheid wordt op aangedrongen om de taalwetten in Brussel na te leven. Niets meer, niets minder.

Op zich is het al erg dat men het naleven van de wet moet gaan vragen via parlementaire moties. Dat ministers en parlementairen bij aanvang van hun mandaat een eed afleggen waarin ze beloven de wetten na te leven is – zeker wanneer het de taalwetten betreft – blijkbaar enkel maar voor de schone schijn.

Dominiek Lootens riep op om vanuit de Vlaamse partijen in Brussel een motie te steunen waarin slechts gevraagd wordt de taalwetten na te leven. Maar behalve de N-VA bleek niemand in de VGC de moed te hebben deze motie ook effectief te steunen.

Dominiek Lootens: Vooral de houding van de Brusselse CD&V en “Meer Brigitte, minder Frans” Grouwels is werkelijk beneden alle peil. Zo stelde Grouwels dat de niet-naleving van de taalwetten weliswaar een zeer ernstig probleem is en blijft, maar dat gewoon een motie stemmen onvoldoende is om de Brusselse regering tot betere gedachten te bewegen. Hoe hypocriet kan men zijn? De CD&V zit al sedert mensenheugenis in de Brusselse en federale regering, en heeft daar nog nooit de problematiek van de taalwetgeving aangekaart. Zelfs in de VGC was de CD&V voortrekker om een diepgaand debat hierover van de parlementaire agenda te weren. Zelf decennialang niets doen, en dan komen verklaren dat wanneer iemand wél een initiatief neemt, het onvoldoende is. Ge moet maar durven. Of in de taal van CD&V Brussel : faut le faire!”

Voor de volledigheid ook nog even meegeven dat uiteraard ook Open VLD, Groen en SPa tegen de motie van Vlaams Belang stemden. Maar aangezien geen enkele van deze partijen in Brussel ooit ook maar één greintje bewijs heeft geleverd van enige Vlaamsvoelendheid, zal dat niemand meer verbazen.

Schorsing burgemeester Olivier Maingain: N-VA klopt op de verkeerde deur

N-VA slaat de bal weer mis

Tuchtsancties tegen burgemeester en Vlamingenhater Maingain niet bevoegdheid van Brusselse regering maar wel van…Jan Jambon

cartoon_maingainMet de herhaaldelijke uitgave van een eentalig Franstalig gemeentelijk infoblad blijft Olivier Maingain (DéFI, het vroegere FDF) als burgemeester van Sint-Lambrechts-Woluwe de Vlamingen in zijn gemeente provoceren.  Gisteren ondervroegen zowel de N-VA als Vlaams Belang fractievoorzitter Dominiek Lootens daarover de Brusselse minister-voorzitter Vervoort in de Commissie Binnenlandse Zaken van het hoofdstedelijk Parlement.

Vorig jaar nog kondigde Vervoort aan ‘te overwegen’ om de rekeningen van de gemeente niet goed te keuren omwille van de eentalige publicaties, maar intussen blijkt dat die wél zijn goedgekeurd. Kortom: de Brusselse Hoofdstedelijke Regering laat gewoon begaan.

Na het antwoord van Vervoort kondigde de Brusselse N-VA aan een motie in te dienen om de Brusselse regering te vragen Maingain voor drie maanden als burgemeester te schorsen.  Dominiek Lootens: “Het Vlaams Belang is verheugd dat de N-VA actie wil laten ondernemen tegen Maingain en zijn onwettige Vlamingenhaterij. Ik stel echter vast dat de N-VA gemakshalve op de verkeerde deur aanklopt. De bevoegdheid om Maingain te schorsen ligt namelijk niét bij de Brusselse regering, maar wel bij de Koning en dus de facto naar eigen zeggen bij federaal minister voor Binnenlandse Zaken Jan Jambon.”

Op een parlementaire vraag van 19 december 2014 van Bert Anciaux antwoordde Jambon namelijk : “In Vlaanderen en Wallonië ligt de rechtsmacht om het tuchtstelsel toe te passen bij de regering. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Nieuwe Gemeentewet, artikel 82) betreft het echter een uitzondering en blijft de verantwoordelijkheid in handen van de Koning(…) Het beginsel van de politieke verantwoordelijkheid, waardoor alle daden van de Koning moeten gedekt worden door een (federaal) minister en de aard van de gebeurtenissen in de marge van de nationale betoging van 6 november 2014 maakten het dan ook noodzakelijk dat ik mij als minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken boog over het optreden van de Brusselse burgemeester(…)”

Subrogatierecht

Als het de N-VA echt menens is om eindelijk op te treden tegen Maingain, dan heeft die partij daar dus zelf alle wapens voor in handen. Om ervoor te zorgen dat het niet ten zoveelste male bij enkel stoere verklaringen blijft, zal het Vlaams Belang in de federale Jambon hierover interpelleren en een motie van aanbeveling indienen om hem er toe aan te zetten de nodige tuchtsancties tegen Olivier Maingain uit te spreken. In het hoofdstedelijk parlement dient het Vlaams Belang een motie in om enerzijds de rekeningen en begroting van Woluwe niet langer goed te keuren, en anderzijds wordt de hoofdstedelijk regering gevraagd gebruik te maken van haar subrogatierecht om in plaats van en op kosten van de in gebreke blijvende overheid (de gemeente) een tweetalig gemeenteblad te laten drukken en verspreiden.

Campagne ‘Racisme Game Over’ : goede zaak! Of toch niet?

gameoverRacisme Game Over’ zo heet een nieuwe campagne van de traditionele vakbonden en de Brusselse Staatssecretaris Bianca Debaets (CD&V). Met de campagne wil men naar eigen zeggen een vuist maken tegen het racisme op de Brusselse werkvloer.

Een campagne die meer dan nodig is, want uit recente cijfers die het Vlaams Belang kon inkijken blijkt inderdaad dat Nederlandstaligen in Brussel zeer sterk worden gediscrimineerd bij aanwervingen door de Brusselse gemeenten en OCMW’s.

Zo moet minstens 25% van de aanwervingen voorbehouden worden per taalgroep. In concreto hebben Nederlandstaligen dus recht op 25% van de aanwervingen bij de Brusselse gemeenten en OCMW’s.

Uit het recentste taalrapport van de Brusselse vicegouverneur blijkt echter dat Nederlandstaligen nauwelijks of niet aan de bak komen bij deze overheidsdiensten. In 2015 ging bij de gemeenten nauwelijks 13,2% van de betrekkingen naar Nederlandstaligen; bij de OCMW’s zelfs niet eens 4,1%! Cijfers die dus zeer ver af liggen van de wettelijke minima van 25%.

Bij het Brusselse OCMW bijvoorbeeld gingen amper 2 van de 136 aanstellingen in 2015 naar Nederlandstaligen. Etterbeek deed het zo mogelijk nog slechter met welgeteld één Nederlandstalige op 138 aanstellingen. Bij de OCMW’s van bvb Oudergem, Sint-Lambrechts-Woluwe of Vorst werd er vorig jaar zelfs geen enkele Nederlandstalige aangeworven.

Een campagne tegen de discriminatie van Nederlandstaligen op de werkvloer is dus dringend nodig – alhoewel het te betwijfelen valt dat de traditionele vakbonden (die zich zelf met de regelmaat van de klok schuldig maken aan discriminatie door Vlaams-nationalisten uit de vakbonden uit te sluiten) en de Brusselse Hoofdstedelijke Regering zich hiervan ook maar iets zouden aantrekken.

Taalrapport 2015 van Brusselse vice-gouveneur: meer dan 95% van contractuele aanwervingen bij OCMW’s in strijd met taalwetgeving.

regering-brussel

Ook deze kliek incivieken weigert de wet in Brussel toe te passen

Het Taalrapport 2015 van de Brusselse vice-gouverneur toont opnieuw aan dat de taalwet in Brussel blijkbaar niet veel meer is dan een waardeloos vodje papier. Uit een analyse die het Vlaams Belang maakte blijkt dat meer dan 95% van de contractuele aanwervingen bij de OCMW’s flagrant in strijd is met de taalwetgeving. Van de 1115 door de vice-gouveneur uitgesproken schorsingen, werd er welgeteld…één door de Brusselse voogdijoverheid omgezet in een vernietiging van benoeming.

DE GEMEENTEN

De vicegouverneur kreeg voor het jaar 2015 in totaal 1.168  dossiers binnen. Hiervan waren er 407 legaal (in orde met de taalvoorschriften, de betrokkenen beschikten dus over het vereiste taalattest) en niet minder dan 761 illegaal, dus niet in orde met de taalvoorschriften. 65,15 % van alle dossiers was dus niet in orde met de taalvoorschriften. In 2014 was dat nog ‘maar’ 60,9%. Toch schorste de vicegouverneur slechts 541 van de 761 illegale aanstellingen.

Men kan de gegevens ook opsplitsen per taalgroep. Voor de Nederlandstaligen was 53,2% van de aanstellingen illegaal, voor de Franstaligen 77%. Het aantal illegale benoemingen ligt voor wat de Franstalige ambtenaren betreft dus een flink stuk hoger dan bij de Nederlandstalige ambtenaren. Bovendien is de impact daarvan op de dienstverlening veel groter omdat het contingent Franstalige ambtenaren veel groter is dan het contingent Nederlandstalige ambtenaren.

Voor de statutairen zijn 289 personeelsleden legaal benoemd (46 N en 243 F), maar 46 (of 13,7%) personeelsleden illegaal (3 N en 43 F). Het aantal illegale benoemingen blijft voor de statutairen voorlopig dus beperkt tot zowat anderhalf op 10, maar we merken wel dat dit aantal in stijgende lijn zit!

Voor wat de contractuelen betreft, krijgen we het omgekeerde beeld en is de situatie, zoals al vele jaren, dramatisch. Slechts 118 (14,2%) van de 833 aanstellingen zijn legaal. Anders gesteld: bijna 9 van de 10 contractuele aanstellingen zijn illegaal!

Nochtans werden na de schorsingen door de vice-gouverneur amper twee beslissingen door de gemeente ingetrokken.

 

DE OCMW’s

Voor de 19 Brusselse OCMW’s ontving de vice-gouverneur 1.124 dossiers, waarvan er amper 126 of 11,2% in orde waren met de taalwetgeving. Met dus 88,8% illegale aanwervingen deden de OCMW’s het opnieuw slechter dan in 2014 (86,1% illegale aanwervingen), ook al was er al niet veel ruimte meer om het nóg slechter te doen.

Toch handhaafde de vicegouverneur tegen de wet in 424 illegale dossiers (11 N, 413 F) voor “tewerkstellingen van zeer korte duur om de continuïteit van de dienst te verzekeren”.

Net zoals voor de gemeenten noteren we hier vergelijkbare verhoudingen in het aantal illegale aanstellingen als we ze per taalgroep opsplitsen. Bij de Nederlandstaligen is 58,7% van de aanstellingen illegaal, bij de Franstaligen niet minder dan 90,1%. Voor beide groepen ligt dat hoger dan voor de gemeenten, maar vooral bij de Franstaligen is het verschil groter. Wat we voor de gemeenten konden vaststellen, is hier nog meer van toepassing: door het absolute overwicht van de Franstaligen in de OCMW’s, is de impact ervan op de dienstverlening voor de Nederlandstaligen hierdoor zeer negatief.

Het is vooral op het vlak van de contractuelen dat het hek al jarenlang helemaal van de dam is. Van de 971 contractuele aanstellingen (32 N en 939 F) zijn er slechts 43 (6 N en 37 F), of 4,4% in overeenstemming met de taalwet. 95,6% van de contractuelen in de OCMW’s werden in 2015 dus in strijd met de taalwet aangeworven.

Geen enkele beslissing werd na schorsing door de vice-gouverneur door de OCMW’s ingetrokken.

Ook wat de verdeling van de betrekkingen over de taalgroepen betreft, wordt de taalwet massaal overtreden. Volgens de wet moet minstens 25% van de betrekkingen toekomen aan elke taalgroep. Welnu, in 2015 ging bij de gemeenten nauwelijks 13,2% van de betrekkingen naar Nederlandstaligen; bij de OCMW’s zelfs niet eens 4,1%!

Het Vlaams Belang roept de Vlaamse meerderheidspartijen in de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en de federale regering op om eindelijk in te grijpen in deze wansmakelijke vertoning die nu al decennialang duurt. Zowel in de federale Kamer als in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en de VGC zullen respectievelijk Barbara Pas en Dominiek Lootens hierover interpelleren en de nodige initiatieven nemen. Het wordt hoog tijd dat 50 jaar nadat de gecoördineerde wetten op het taalgebruik in bestuurszaken werden ingesteld, deze eindelijk worden nageleefd.

Eentalige BXL-logo’s overplakt

 

Bij het begin van het politieke jaar in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest laat de Vlaams-nationale oppositiepartij Vlaams Belang er geen twijfel rond bestaan: naast het zeer prangende probleem van veiligheid en immigratie zullen wij ons dit jaar vooral richten op de taalrechten van de Brusselse Vlamingen!

Vijftig jaar na het in voege treden van de gecoördineerde wetten op het taalgebruik in bestuurszaken stelt het Vlaams Belang vast dat de taalwetten in de hoofdstad dag na dag worden verkracht en dat Brusselse Vlamingen worden gedegradeerd tot tweederangsburgers, zonder dat daarover in het hoofdstedelijk parlement noch in de Vlaamse Gemeenschapscommissie mag gesproken worden.

Onlangs nog verklaarde Brussels minister-voorzitter Rudi Vervoort (HLN 2 september) dat er in Brussel bijna geen communautaire spanningen zijn.  Wat wil je, wanneer de taalrechten van de Vlamingen slag om slinger worden overtreden, maar de VGC haar eerste en voornaamste taak – opkomen voor de rechten van de Brusselse Vlamingen – op zulke flagrante wijze gewoon negeert.  Dat is geen communautaire vrede, dat is communautaire lafheid.

Om het actiejaar rond de Vlaams-Brusselse taalrechten goed in te zetten werden gisteren (donderdag 22 september) overal in Brussel-Stad de nieuwe eentalige logo’s van Stad Brussel – de mislukte vleermuis met daaronder het BXL van Bruxelles – door Vlaams-nationale militanten overplakt met het oude logo van de stad, dat wél netjes tweetalig was zoals het hoort.