Dominiek Lootens

Home » Posts tagged 'vervoort'

Tag Archives: vervoort

Advertenties

Ook bij Brusselse intercommunale voor crematie scheert gegraai van PS’ers hoge toppen!

BrusselNa het gegraai bij Samusocial, de Brusselse keukens, GIMB, Vivaqua, …is het duidelijk dat er een doorlichting moet komen van ALLE vzw’s en intercommunales waarin politici zetelen.

Uit cijfers die Brussels Vlaams Belang fractievoorzitter Dominiek Lootens kon inkijken blijkt nu trouwens ook dat er bij de Intercommunale Coöperatieve Vennootschap voor Crematie aardig wat poen vloeit naar de politieke ‘bestuurders’ ervan.

Zo krijgt de voorzitter van de Raad van Bestuur (niet toevallig weer een PS’er, namelijk Jean-Marie Amand: gemeenteraadslid voor Stad Brussel en trotse eigenaar van 12 mandaten, waarvan 6 betaald) een maandelijkse vaste vergoeding van 2.450 euro (bedrag voor 2015, intussen normaliter al naar boven geïndexeerd) met een onkostenvergoeding van 101 euro per maand. Goed dus voor 2.551 euro per maand of meer dan 30.000 euro per jaar, en nog een pak meer dan de 1.400 euro per maand die Yvan  Mayeur bij Samusocial ontving.

Niet slecht dus als bijverdienste naast nog vijf andere betaalde mandaten.

Daarnaast bedragen de zitpenningen voor de bestuurders (opnieuw voor 2015) 259 euro per vergadering, aan 12 vergaderingen per jaar (2015).

Pijnlijk detail: toen het Vlaams Belang hierover reeds in september van vorig jaar een vraag stelde aan Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) luidde het in het antwoord : “Ik heb de eer het Geachte Lid in herinnering te brengen dat het mijns inziens niet toekomt aan de toezichthoudend Minister om inlichtingen te verstrekken die op geen enkele wijze de effectieve uitoefening van het toezicht betreffen..”. Ofwel: de lastige oppositie weet beter niets van het schaamteloze gegraai van de traditionele machtspartijen.

Advertenties

Samusocial: Brusselse regering weigert te antwoorden op vragen oppositie (die ook deels uit onderzoekscommissie wordt geweerd)

samuDe Commissie Sociale Zaken van de VVGGC die zich vandaag boog over het schandaal bij Samusocial heeft meer vragen opgeroepen dan ze heeft beantwoord, om de eenvoudige reden dat zowel de bevoegde Collegeleden als de Brusselse minister-voorzitter Vervoort weigerden te antwoorden op nochtans heel duidelijke en pertinente vragen van het Vlaams Belang.

Zo rijst de vraag waarom het Verenigd College en met name ministers Smet en Fremault niet eerder aan de alarmbel hebben getrokken. Waren ze niet op de hoogte van de misbruiken van Samusocial – en oefenen ze hun controle op wat er gebeurt met ons belastinggeld dus nauwelijks uit – of was het de bedoeling om het één en ander met de mantel der liefde te bedekken? Wanneer die controle van de subsidiemiddelen terdege zou gebeurd zijn, moest men toch merken dat er abnormaal hoge zitpenningen werden uitbetaald? Indien blijkt dat de controles en evaluaties op de middelen van Samusocial niet gebeurden zoals het hoort, moeten misschien ook de bevoegde Collegeleden eens diep nadenken over hun functie.

Tweede vraag waarop geen antwoord kwam: zal het Verenigd College klacht indienen en zich burgerlijke partij stellen, en alle afgewende middelen terugvorderen, of komen Mayeur, Peraïta en co er van af met een ontslag langs de achterdeur en mogen ze de meegegraaide poen gewoon houden?

Derde vraag: hoe en wanneer zullen alle publieke mandaten van de betrokkenen worden ingetrokken? Of is het de bedoeling dat Mayeur rustig kan blijven poenscheppen bij Vivaqua, en Peraïta bij de ziekenhuizen? Opnieuw, en ondanks aandringen: geen antwoord

Vierde bedenking: wanneer dusdanig hoge vergoedingen, zitpenningen en “onkosten”nota’s worden betaald, dan is dit enkel en alleen met als doel de leden een materieel gewin te verzekeren. In dat geval is het nog bijzonder moeilijk te verdedigen dat Samusocial een vzw zou zijn, in plaats van een vennootschap. Het zou daarom niet meer dan logisch zijn dat Samusocial, net zoals heel wat andere vzw’s die in feite géén vzw maar vennootschappen zijn, ook een belastingaangifte zoals een echte vennootschap zouden indienen.

De verregaande normvervaging en misbruiken bij Samusocial zijn maar een topje van de ijsberg. Het wordt meer dan tijd dat de hele Augiasstal rond het onontwarbare netwerk van Brusselse VZW’s grondig wordt uitgemest.

Het is in dat opzicht dan ook zeer bedenkelijk dat de echte oppositie langs Nederlandstalige kant (het Vlaams Belang) blijkbaar niet als volwaardig lid in de onderzoekscommissie mag zetelen – in tegenstelling tot eerdere berichten in de pers. Qua geloofwaardigheid voor een commissie die zogezegd streeft naar transparantie kan dat alvast tellen!

Leegstand in Brussel: overheid geeft slechte voorbeeld

De leegstand in Brussel is enorm. Net zoals het gebrek aan betaalbare woningen trouwens. Een nogal contradictorische situatie die de overheid tracht op te lossen door het taxeren en beboeten van leegstand. Helaas geeft diezelfde overheid niet echt het goede voorbeeld.

Hierbij vindt u een artikel dat verscheen in La Capitale van 14 maart naar aanleiding van een vraag die ik over deze problematiek stelde.

scannen0006

Brussels Parlement : Werkgroep Goed Bestuur neemt valse start

Enige tijd geleden kondigde de Brusselse parlementsvoorzitter Charles Picqué (PS) aan dat er in de schoot van het hoofdstedelijk parlement een werkgroep “goed bestuur” zou opgericht worden die vandaag (10/2) zou samenkomen. In die werkgroep wil Picqué tot unanimiteit komen, over de grenzen van oppositie en meerderheid heen, om een paar maatregelen te nemen die het bestuur en de politieke deontologie in de hoofdstad moeten verbeteren.

Aangezien de uitnodiging voor het Vlaams Belang voor deze werkgroep blijkbaar in de post zoek raakte, informeerde Brussels fractievoorzitter Dominiek Lootens bij Picqué meermaals naar agenda en vergaderdata ervan. Helaas…een antwoord kwam er niet. Qua “goed bestuur” kan dat alvast tellen. Dominiek Lootens: “Door reeds op voorhand doelbewust bepaalde politieke partijen uit te sluiten – blijkbaar is er toch wel enige angst voor een échte waakhond in de werkgroep – zetten de Brusselse meerderheidspartijen nu reeds de beoogde unanimiteit op het spel, en bewijzen ze dat de manier waarop deze “Werkgroep Goed Bestuur” functioneert net regelrecht indruist tegen wat ze beoogt. Tenzij PS en co ervan overtuigd zijn dat de stropers inderdaad de beste boswachters zijn.”

 

Het weinige inhoudelijke dat reeds uitlekte over de werkgroep belooft alvast weinig goeds voor de Brusselse Vlamingen. Zo wil de PS het aantal gemeenteraadsleden in de 19 Brusselse gemeenten met maar liefst 30% te verminderen.  Op zich een lovenswaardig idee natuurlijk. Maar Vervoort is en blijft een PS’er, en een PS’er die zonder achterliggende reden pleit voor een vermindering van het aantal postjes is nogal eerder ongewoon. De ware reden voor de demarche van de PS lijkt nogal voor de hand te liggen: met het schrappen van zowat één op drie gemeenteraadsleden zullen de eerste ‘slachtoffers’ de weinige Nederlandstalige gemeenteraadsleden zijn. Enkel nog een met handen en voeten gebonden ‘flamand de service’ op een francofone lijst zal met instemming van de Franstaligen in een Brusselse gemeenteraad kunnen zetelen.

Het zal er dus voor de Brusselse Vlamingen op aankomen zich in de ‘Werkgroep Goed Bestuur’ niet te laten rollen, en van de gelegenheid gebruik te maken om ook een minimumvertegenwoordiging op gemeentelijk vlak te bedingen. Door op voorhand het Vlaams Belang uit de werkgroep uit te sluiten heeft de PS alvast een eerste horde naar de verdere verfransing van Brussel genomen.

Het Vlaams Belang zal de werkzaamheden van de werkgroep alvast nauwgezet opvolgen, en zich blijven verzetten tegen ieder initiatief dat ingaat tegen de belangen van de Brusselaars in het algemeen en de Brusselse Vlamingen in het bijzonder.

Brusselse regering of de NV reisbureau Vervoort?

rudisreizenLuxereizen van hoofdstedelijke excellenties kosten belastingbetaler handen vol geld

De bevolking moet dan wel de broeksriem aanhalen, de Brusselse hoofdstedelijke regering blijft zichzelf jaar na jaar rijkelijk belonen met luxereisjes waar de meesten enkel maar van kunnen dromen.

Zo gaf de hoofdstedelijke regering vorig jaar (Oktober 2015 tot oktober 2016) meer dan 150.000 euro uit aan reizen. Vooral minister-voorzitter Rudi Vervoort (PS), Staatssecretaris Debaets (CD&V) en minister Fremault (cdH) kijken niet op een euro meer of minder in hun globetrotterij. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Belang fractievoorzitter Dominiek Lootens verzamelde.

Minister Fremault joeg er op een jaar tijd een dikke 22.000 euro door (onder meer Quebec en Rabat), terwijl Staatssecretaris Debaets meer dan 26.000 euro spendeerde aan tripjes naar Mexico, New York en Kinshasa. Maar de grootste sier werd gemaakt door Rudi Vervoort die op één jaar tijd bijna 70.000 euro aan reizen spendeerde, van Cannes, Londen en Genève tot Tokyo. Sedert het begin van de legislatuur mocht hij reeds 13 maal de valiezen pakken, voor goed 120.000 euro. Favoriete bestemmingen van Vervoort: Peking (2 maal), Japan (2 maal) en Cannes (maar liefst 4 maal).

 

Opvallend: reizen met de trein is niet al te vaak aan onze excellenties besteed. Ook naar Cannes gaat het steevast met het vliegtuig. En al evenzeer opvallend: er wordt niet op een euro meer of minder gekeken. De dames en heren excellenties van NV Reisbureau Vervoort vliegen uiteraard meestal in businessclass, en kunnen hun ministeriële hoofd ook vaak te rusten leggen in luxekamers. Economy class vliegen en standaard hotel kamers zijn uiteraard maar minnetjes; zeker wanneer alles toch betaald wordt met belastinggeld.

Om tenslotte even de groene praatjes van de dames en heren excellenties over lage emissiezones en autovrije binnenstad te kaderen: via de website greentripper.org werd berekend dat één jaar snoepreisjes van de hoofdstedelijke regering verantwoordelijk is voor de uitstoot van zowat 50.000 kilogram co2.

Brusselse regering trekt 7.5 miljoen euro uit voor illegalen en asielzoekers

asielzoekersDe Brusselse Regering heeft vandaag een besluit ondertekend, waarmee zij 7.440.000 euro aan subsidies toekent aan de vzw’s Dokters van de Wereld en Solidarimmo. De steun kadert in de “oprichting van nieuwe voorzieningen ter ondersteuning van de zorg voor kwetsbare bevolkingsgroepen in Brussel”. Wie die “kwetsbare bevolkingsgroepen” zijn weten we natuurlijk al lang. Illegalen, asielzoekers, sans-papiers,… . Kortom: iedereen behalve de autochtone Brusselaar die braaf jaar na jaar zijn belastingen betaalt.

De vereniging Dokters van de Wereld krijgt via het Brussels Gewest financiële middelen om tegemoet te komen aan de behoeften op korte, middellange en lange termijn die gepaard gaan met de komst van de vluchtelingen en migranten. Dus NIET voor het lenigen van nood in oorlogsgebied. Neen, om ze hier in Brussel verder te helpen, en zo de aantrekkingskracht van Brussel op illegalen en asielzoekers nog te verhogen. “Wir schaffen das”, weet u wel.

Het project omvat twee onderdelen. Ten eerste gerichte en onmiddellijke hulp bieden aan de vluchtelingen en migranten die geen of slechts beperkte toegang hebben tot zorgverstrekking in Brussel. En daarnaast de oprichting van twee “geïntegreerde centra voor sociale diensten en gezondheidszorg“.  Of Nederlandstaligen die in eigen taal niet in de zorgsector terecht kunnen er ook gebruik van kunnen maken is eerder twijfelachtig. Of autochtone daklozen er ook gebruik van kunnen maken is al evenzeer twijfelachtig.

Verder krijgt het nieuwe team de taak om – en ik citeer –  “vormingen en sensibiliseringsacties op te zetten voor de Brusselse actoren in de gezondheidszorg, een geestelijke gezondheidszorgaanbod te ontwikkelen dat afgestemd is op de doelgroep en tot slot concrete voorstellen te formuleren over de veranderingen die op verschillende niveaus doorgevoerd moeten worden om de toegang tot zorgverlening te verbeteren.” Lees: men zal zorgverleners leren hoe ze zich moeten aanpassen aan de eisen van de veelal islamitische vluchtelingen die hier toekomen. Geef als man een vrouw geen hand. Laat een vrouwelijke dokter geen man onderzoeken. En meer van dat fraais.

Het tweede onderdeel van het project omvat een dubbele investering in vastgoed. Voor sociale woningbouw voor de Brusselaars geen geld echter.. Beide infrastructuren, waarvoor 6.160.000 euro financiële steun uitgetrokken is, zullen beheerd worden door Solidarimmo, een vzw die aanstuurt op een gedeeld gebruik van gebouwen met als doel “kwetsbare personen” te huisvesten.

Zo weet U meteen waarom u jaar na jaar meer belastingen betaalt.

Schorsing burgemeester Olivier Maingain: N-VA klopt op de verkeerde deur

N-VA slaat de bal weer mis

Tuchtsancties tegen burgemeester en Vlamingenhater Maingain niet bevoegdheid van Brusselse regering maar wel van…Jan Jambon

cartoon_maingainMet de herhaaldelijke uitgave van een eentalig Franstalig gemeentelijk infoblad blijft Olivier Maingain (DéFI, het vroegere FDF) als burgemeester van Sint-Lambrechts-Woluwe de Vlamingen in zijn gemeente provoceren.  Gisteren ondervroegen zowel de N-VA als Vlaams Belang fractievoorzitter Dominiek Lootens daarover de Brusselse minister-voorzitter Vervoort in de Commissie Binnenlandse Zaken van het hoofdstedelijk Parlement.

Vorig jaar nog kondigde Vervoort aan ‘te overwegen’ om de rekeningen van de gemeente niet goed te keuren omwille van de eentalige publicaties, maar intussen blijkt dat die wél zijn goedgekeurd. Kortom: de Brusselse Hoofdstedelijke Regering laat gewoon begaan.

Na het antwoord van Vervoort kondigde de Brusselse N-VA aan een motie in te dienen om de Brusselse regering te vragen Maingain voor drie maanden als burgemeester te schorsen.  Dominiek Lootens: “Het Vlaams Belang is verheugd dat de N-VA actie wil laten ondernemen tegen Maingain en zijn onwettige Vlamingenhaterij. Ik stel echter vast dat de N-VA gemakshalve op de verkeerde deur aanklopt. De bevoegdheid om Maingain te schorsen ligt namelijk niét bij de Brusselse regering, maar wel bij de Koning en dus de facto naar eigen zeggen bij federaal minister voor Binnenlandse Zaken Jan Jambon.”

Op een parlementaire vraag van 19 december 2014 van Bert Anciaux antwoordde Jambon namelijk : “In Vlaanderen en Wallonië ligt de rechtsmacht om het tuchtstelsel toe te passen bij de regering. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Nieuwe Gemeentewet, artikel 82) betreft het echter een uitzondering en blijft de verantwoordelijkheid in handen van de Koning(…) Het beginsel van de politieke verantwoordelijkheid, waardoor alle daden van de Koning moeten gedekt worden door een (federaal) minister en de aard van de gebeurtenissen in de marge van de nationale betoging van 6 november 2014 maakten het dan ook noodzakelijk dat ik mij als minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken boog over het optreden van de Brusselse burgemeester(…)”

Subrogatierecht

Als het de N-VA echt menens is om eindelijk op te treden tegen Maingain, dan heeft die partij daar dus zelf alle wapens voor in handen. Om ervoor te zorgen dat het niet ten zoveelste male bij enkel stoere verklaringen blijft, zal het Vlaams Belang in de federale Jambon hierover interpelleren en een motie van aanbeveling indienen om hem er toe aan te zetten de nodige tuchtsancties tegen Olivier Maingain uit te spreken. In het hoofdstedelijk parlement dient het Vlaams Belang een motie in om enerzijds de rekeningen en begroting van Woluwe niet langer goed te keuren, en anderzijds wordt de hoofdstedelijk regering gevraagd gebruik te maken van haar subrogatierecht om in plaats van en op kosten van de in gebreke blijvende overheid (de gemeente) een tweetalig gemeenteblad te laten drukken en verspreiden.