Dominiek Lootens

Home » Posts tagged 'vervoort'

Tagarchief: vervoort

Brusselse regering weigert Vlaams Belang inzage in erkenningsdossiers Brusselse moskeeën

moskeeDe Brusselse regering heeft half juli opnieuw twee islamitische gemeenschappen (moskeeën)  erkend. Het gaat om de Raahma-moskee in Brussel Stad en de Annasr-moskee in Koekelberg. In totaal telt het Brusselse gewest nu 19 erkende moskeeën.

Vooraleer tot de erkenning kan worden overgegaan dienen er diverse adviezen en een erkenningsdossier te worden opgesteld. In het verleden heeft het Vlaams Belang reeds getracht de dossiers en adviezen voor de Brusselse moskeeën in te kijken, maar dit werd steeds geweigerd door de Brusselse minister-voorzitter Rudi Vervoort.

Naar aanleiding van de twee nieuwe erkenningen vroeg Brussels Vlaams Belang fractievoorzitter Dominiek Lootens opnieuw inzage in de erkenningsdossiers. Opnieuw werd dit botweg geweigerd, en verklaarde de Brusselse parlementsvoorzitter Picqué de vraag onontvankelijk.

Het mag duidelijk zijn dat de Brusselse regering met de PS op kop heel wat te verbergen heeft; en dat er bij de erkende moskeeën blijkbaar zaken gebeuren die het daglicht niet mogen zien – een andere reden is er niet om parlementsleden inzage te weigeren in de erkenningsdossiers.

Het Vlaams Belang laat het hier alvast niet bij, en zal via juridische weg afdwingen waar ieder parlementslid recht op heeft: het inzagerecht in de erkenningsdossiers van de Brusselse moskeeën.

96.3% van Franstalige contractuele aanwervingen bij Brusselse OCMW’s in strijd met taalwetgeving

Taalrapport 2017 van Brusselse vice-gouveneur bevestigt: taalwet wordt in Brussel jaar na jaar verder uitgehold

Het Taalrapport 2017 van de Brusselse vice-gouverneur toont opnieuw aan dat de taalwet in Brussel blijkbaar niet veel meer is dan een waardeloos vodje papier. Uit een analyse die het Vlaams Belang maakte blijkt dat 95% van de contractuele aanwervingen bij de OCMW’s flagrant in strijd is met de taalwetgeving.

choseJaar na jaar analyseert het Vlaams Belang zorgvuldig de rapporten van de Brusselse vice-gouverneur, en jaar na jaar denken we dat het niet erger meer kan. Helaas stellen we vast dat het absolute dieptepunt in het totaal gebrek aan respect voor de taalwetgeving en voor de Nederlandstaligen in de hoofdstad nog steeds niet is bereikt.

De vicegouverneur kreeg voor het jaar 2017 voor de 19 Brusselse gemeenten en de OCMW’s in totaal 2.554  dossiers binnen. Hiervan waren er amper 449 legaal (in orde met de taalvoorschriften, de betrokkenen beschikten dus over het vereiste taalattest).  82.42 % van alle aanwervingen en benoemingen was dus niet in orde met de taalvoorschriften. In 2015 was dit 65,15 % en in 2014 60,9%.

Opgesplitst per taalgroep stellen we vast dat 51.20 % van de aanwervingen en benoemingen van Nederlandstaligen bij de Brusselse gemeenten en OCMW’s in 2017 illegaal was; en dat maar liefst 84.98% van de benoemingen en aanwervingen van Franstaligen illegaal was!

Zeker bij de Brusselse OCMW’s is de situatie een regelrechte schande. Daar is net geen 95% van de aanwervingen en benoemingen van Franstaligen flagrant in strijd met de taalwetgeving (tegenover 29.45% van de Nederlandstaligen). Bij de Franstalige contractuelen was zelfs meer dan 96.3% in strijd met de taalwetgeving.

Het aantal illegale benoemingen ligt voor wat de Franstalige ambtenaren betreft dus een flink stuk hoger dan bij de Nederlandstalige ambtenaren. Bovendien is de impact daarvan op de dienstverlening veel groter omdat het contingent Franstalige ambtenaren veel groter is dan het contingent Nederlandstalige ambtenaren.

Wanneer we de cijfers van de jongste 6 jaarverslagen naast elkaar leggen, kunnen we niet enkel dan vaststellen dat de situatie er jaar na jaar op achteruit gaat.

AANTAL ILLEGALE BENOEMINGEN BIJ DE 19 BRUSSELSE GEMEENTEN (statutair + contractueel)

2012: 58.11%
2013: 60.63%
2014: 60.95 %
2015: 65.15 %
2016: 67.19%
2017: 73.17%

AANTAL ILLEGALE BENOEMINGEN BIJ DE 19 BRUSSELSE  OCMW’s (statutair + contractueel)

2012: 79.73%
2013: 82.98%
2014: 86.12%
2015: 88.79%
2016: 89%
2017: 94.4%

Te vrezen valt dat zelfs deze dramatische cijfers nog te rooskleurig zijn in vergelijking met de realiteit. Sommige OCMW-besturen weigeren botweg hun beslissingen voor te leggen aan de vice-gouverneur (Stad Brussel, Elsene, Sint-Lambrechts-Woluwe, Vorst).

In heel dit verhaal dragen ook de Brusselse regering (voor de gemeenten) en het Verenigde College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (voor de OCMW’s) een verpletterende verantwoordelijkheid. Zij dienen de schorsingen die door de vice-gouverneur worden uitgesproken om te zetten in vernietigingen. Van de 2.105 aanwervingen en benoemingen in strijd met de taalwet in 2017, werden er… NUL vernietigd. Maar ook de verantwoordelijkheid van de federale regering en met name die van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) is enorm. Zowel de Vaste Commissie voor Taaltoezicht als de Raad van State hebben reeds bevestigd dat minister Jambon perfect een bijzonder toezicht in het leven kan roepen en de vernietigingsbevoegdheid kan overdragen aan de Brusselse vice-gouverneur. Ondanks expliciete oproepen hiertoe vanwege het Vlaams Belang heeft minister Jambon ook dat dossier helaas ver weg in de communautaire diepvriezer gestopt.

Het Vlaams Belang stelt dus vast dat het aantal onwettige benoemingen en aanwervingen jaar na jaar stijgt, maar dat de verantwoordelijke Brusselse en federale overheden blijven uitblinken in inciviek gedrag en weigeren de taalwetten toe te passen. De rechten van de Nederlandstaligen in de hoofdstad zijn voor hen blijkbaar nog minder dan een vodje papier.

Het spreekt voor zich dat het Vlaams Belang zowel in de federale Kamer van Volksvertegenwoordigers als in het Brussels Parlement en de VVGGC hierover zal interpelleren.

Ook bij Brusselse intercommunale voor crematie scheert gegraai van PS’ers hoge toppen!

BrusselNa het gegraai bij Samusocial, de Brusselse keukens, GIMB, Vivaqua, …is het duidelijk dat er een doorlichting moet komen van ALLE vzw’s en intercommunales waarin politici zetelen.

Uit cijfers die Brussels Vlaams Belang fractievoorzitter Dominiek Lootens kon inkijken blijkt nu trouwens ook dat er bij de Intercommunale Coöperatieve Vennootschap voor Crematie aardig wat poen vloeit naar de politieke ‘bestuurders’ ervan.

Zo krijgt de voorzitter van de Raad van Bestuur (niet toevallig weer een PS’er, namelijk Jean-Marie Amand: gemeenteraadslid voor Stad Brussel en trotse eigenaar van 12 mandaten, waarvan 6 betaald) een maandelijkse vaste vergoeding van 2.450 euro (bedrag voor 2015, intussen normaliter al naar boven geïndexeerd) met een onkostenvergoeding van 101 euro per maand. Goed dus voor 2.551 euro per maand of meer dan 30.000 euro per jaar, en nog een pak meer dan de 1.400 euro per maand die Yvan  Mayeur bij Samusocial ontving.

Niet slecht dus als bijverdienste naast nog vijf andere betaalde mandaten.

Daarnaast bedragen de zitpenningen voor de bestuurders (opnieuw voor 2015) 259 euro per vergadering, aan 12 vergaderingen per jaar (2015).

Pijnlijk detail: toen het Vlaams Belang hierover reeds in september van vorig jaar een vraag stelde aan Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) luidde het in het antwoord : “Ik heb de eer het Geachte Lid in herinnering te brengen dat het mijns inziens niet toekomt aan de toezichthoudend Minister om inlichtingen te verstrekken die op geen enkele wijze de effectieve uitoefening van het toezicht betreffen..”. Ofwel: de lastige oppositie weet beter niets van het schaamteloze gegraai van de traditionele machtspartijen.

Samusocial: Brusselse regering weigert te antwoorden op vragen oppositie (die ook deels uit onderzoekscommissie wordt geweerd)

samuDe Commissie Sociale Zaken van de VVGGC die zich vandaag boog over het schandaal bij Samusocial heeft meer vragen opgeroepen dan ze heeft beantwoord, om de eenvoudige reden dat zowel de bevoegde Collegeleden als de Brusselse minister-voorzitter Vervoort weigerden te antwoorden op nochtans heel duidelijke en pertinente vragen van het Vlaams Belang.

Zo rijst de vraag waarom het Verenigd College en met name ministers Smet en Fremault niet eerder aan de alarmbel hebben getrokken. Waren ze niet op de hoogte van de misbruiken van Samusocial – en oefenen ze hun controle op wat er gebeurt met ons belastinggeld dus nauwelijks uit – of was het de bedoeling om het één en ander met de mantel der liefde te bedekken? Wanneer die controle van de subsidiemiddelen terdege zou gebeurd zijn, moest men toch merken dat er abnormaal hoge zitpenningen werden uitbetaald? Indien blijkt dat de controles en evaluaties op de middelen van Samusocial niet gebeurden zoals het hoort, moeten misschien ook de bevoegde Collegeleden eens diep nadenken over hun functie.

Tweede vraag waarop geen antwoord kwam: zal het Verenigd College klacht indienen en zich burgerlijke partij stellen, en alle afgewende middelen terugvorderen, of komen Mayeur, Peraïta en co er van af met een ontslag langs de achterdeur en mogen ze de meegegraaide poen gewoon houden?

Derde vraag: hoe en wanneer zullen alle publieke mandaten van de betrokkenen worden ingetrokken? Of is het de bedoeling dat Mayeur rustig kan blijven poenscheppen bij Vivaqua, en Peraïta bij de ziekenhuizen? Opnieuw, en ondanks aandringen: geen antwoord

Vierde bedenking: wanneer dusdanig hoge vergoedingen, zitpenningen en “onkosten”nota’s worden betaald, dan is dit enkel en alleen met als doel de leden een materieel gewin te verzekeren. In dat geval is het nog bijzonder moeilijk te verdedigen dat Samusocial een vzw zou zijn, in plaats van een vennootschap. Het zou daarom niet meer dan logisch zijn dat Samusocial, net zoals heel wat andere vzw’s die in feite géén vzw maar vennootschappen zijn, ook een belastingaangifte zoals een echte vennootschap zouden indienen.

De verregaande normvervaging en misbruiken bij Samusocial zijn maar een topje van de ijsberg. Het wordt meer dan tijd dat de hele Augiasstal rond het onontwarbare netwerk van Brusselse VZW’s grondig wordt uitgemest.

Het is in dat opzicht dan ook zeer bedenkelijk dat de echte oppositie langs Nederlandstalige kant (het Vlaams Belang) blijkbaar niet als volwaardig lid in de onderzoekscommissie mag zetelen – in tegenstelling tot eerdere berichten in de pers. Qua geloofwaardigheid voor een commissie die zogezegd streeft naar transparantie kan dat alvast tellen!

Leegstand in Brussel: overheid geeft slechte voorbeeld

De leegstand in Brussel is enorm. Net zoals het gebrek aan betaalbare woningen trouwens. Een nogal contradictorische situatie die de overheid tracht op te lossen door het taxeren en beboeten van leegstand. Helaas geeft diezelfde overheid niet echt het goede voorbeeld.

Hierbij vindt u een artikel dat verscheen in La Capitale van 14 maart naar aanleiding van een vraag die ik over deze problematiek stelde.

scannen0006

Brussels Parlement : Werkgroep Goed Bestuur neemt valse start

Enige tijd geleden kondigde de Brusselse parlementsvoorzitter Charles Picqué (PS) aan dat er in de schoot van het hoofdstedelijk parlement een werkgroep “goed bestuur” zou opgericht worden die vandaag (10/2) zou samenkomen. In die werkgroep wil Picqué tot unanimiteit komen, over de grenzen van oppositie en meerderheid heen, om een paar maatregelen te nemen die het bestuur en de politieke deontologie in de hoofdstad moeten verbeteren.

Aangezien de uitnodiging voor het Vlaams Belang voor deze werkgroep blijkbaar in de post zoek raakte, informeerde Brussels fractievoorzitter Dominiek Lootens bij Picqué meermaals naar agenda en vergaderdata ervan. Helaas…een antwoord kwam er niet. Qua “goed bestuur” kan dat alvast tellen. Dominiek Lootens: “Door reeds op voorhand doelbewust bepaalde politieke partijen uit te sluiten – blijkbaar is er toch wel enige angst voor een échte waakhond in de werkgroep – zetten de Brusselse meerderheidspartijen nu reeds de beoogde unanimiteit op het spel, en bewijzen ze dat de manier waarop deze “Werkgroep Goed Bestuur” functioneert net regelrecht indruist tegen wat ze beoogt. Tenzij PS en co ervan overtuigd zijn dat de stropers inderdaad de beste boswachters zijn.”

 

Het weinige inhoudelijke dat reeds uitlekte over de werkgroep belooft alvast weinig goeds voor de Brusselse Vlamingen. Zo wil de PS het aantal gemeenteraadsleden in de 19 Brusselse gemeenten met maar liefst 30% te verminderen.  Op zich een lovenswaardig idee natuurlijk. Maar Vervoort is en blijft een PS’er, en een PS’er die zonder achterliggende reden pleit voor een vermindering van het aantal postjes is nogal eerder ongewoon. De ware reden voor de demarche van de PS lijkt nogal voor de hand te liggen: met het schrappen van zowat één op drie gemeenteraadsleden zullen de eerste ‘slachtoffers’ de weinige Nederlandstalige gemeenteraadsleden zijn. Enkel nog een met handen en voeten gebonden ‘flamand de service’ op een francofone lijst zal met instemming van de Franstaligen in een Brusselse gemeenteraad kunnen zetelen.

Het zal er dus voor de Brusselse Vlamingen op aankomen zich in de ‘Werkgroep Goed Bestuur’ niet te laten rollen, en van de gelegenheid gebruik te maken om ook een minimumvertegenwoordiging op gemeentelijk vlak te bedingen. Door op voorhand het Vlaams Belang uit de werkgroep uit te sluiten heeft de PS alvast een eerste horde naar de verdere verfransing van Brussel genomen.

Het Vlaams Belang zal de werkzaamheden van de werkgroep alvast nauwgezet opvolgen, en zich blijven verzetten tegen ieder initiatief dat ingaat tegen de belangen van de Brusselaars in het algemeen en de Brusselse Vlamingen in het bijzonder.

Brusselse regering of de NV reisbureau Vervoort?

rudisreizenLuxereizen van hoofdstedelijke excellenties kosten belastingbetaler handen vol geld

De bevolking moet dan wel de broeksriem aanhalen, de Brusselse hoofdstedelijke regering blijft zichzelf jaar na jaar rijkelijk belonen met luxereisjes waar de meesten enkel maar van kunnen dromen.

Zo gaf de hoofdstedelijke regering vorig jaar (Oktober 2015 tot oktober 2016) meer dan 150.000 euro uit aan reizen. Vooral minister-voorzitter Rudi Vervoort (PS), Staatssecretaris Debaets (CD&V) en minister Fremault (cdH) kijken niet op een euro meer of minder in hun globetrotterij. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Belang fractievoorzitter Dominiek Lootens verzamelde.

Minister Fremault joeg er op een jaar tijd een dikke 22.000 euro door (onder meer Quebec en Rabat), terwijl Staatssecretaris Debaets meer dan 26.000 euro spendeerde aan tripjes naar Mexico, New York en Kinshasa. Maar de grootste sier werd gemaakt door Rudi Vervoort die op één jaar tijd bijna 70.000 euro aan reizen spendeerde, van Cannes, Londen en Genève tot Tokyo. Sedert het begin van de legislatuur mocht hij reeds 13 maal de valiezen pakken, voor goed 120.000 euro. Favoriete bestemmingen van Vervoort: Peking (2 maal), Japan (2 maal) en Cannes (maar liefst 4 maal).

 

Opvallend: reizen met de trein is niet al te vaak aan onze excellenties besteed. Ook naar Cannes gaat het steevast met het vliegtuig. En al evenzeer opvallend: er wordt niet op een euro meer of minder gekeken. De dames en heren excellenties van NV Reisbureau Vervoort vliegen uiteraard meestal in businessclass, en kunnen hun ministeriële hoofd ook vaak te rusten leggen in luxekamers. Economy class vliegen en standaard hotel kamers zijn uiteraard maar minnetjes; zeker wanneer alles toch betaald wordt met belastinggeld.

Om tenslotte even de groene praatjes van de dames en heren excellenties over lage emissiezones en autovrije binnenstad te kaderen: via de website greentripper.org werd berekend dat één jaar snoepreisjes van de hoofdstedelijke regering verantwoordelijk is voor de uitstoot van zowat 50.000 kilogram co2.